Publicerad 7 mars 2024

CLRAE:s arbete

CLRAE:s främsta uppgift är att övervaka hur konventionen om kommunal självstyrelse tillämpas i medlemsstaterna. Kongressen bidrar också till arbetet med att stärka mänskliga rättigheter och demokrati på lokal nivå.

Övervakning av lokalt självstyre

Regeringarna har gett CLRAE i uppdrag att övervaka tillämpningen av konventionen om kommunalt självstyrelse. Övervakningen genomförs dels genom länderrapporter och dels genom tematiska rapporter kring någon eller några artiklar i konventionen. Rapporterna blir föremål för politisk behandling i CLRAE som kan rikta rekommendationer till medlemsländernas regeringar.

CLRAE observerar också lokala och regional val i Europarådets medlemsländer.

Mänskliga rättigheter och demokrati på lokal nivå

CLRAE har ökat engagemanget i frågor kring genomförandet av mänskliga rättigheter på lokal och regional nivå. Bland annat måste mänskliga rättigheter tas med som en dimension när kongressen övervakar tillämpningen av den kommunala självstyrelsekonventionen i medlemsländerna.

Europeiska lokala demokrativeckan

Varje år arrangeras den europeiska veckan för lokal demokrati i Europarådets medlemsländer. Syftet är att öka medborgarnas medvetenhet om hur de lokala myndigheterna fungerar och informera dem om de möjligheter som finns för att delta i beslutsfattandet på lokal nivå.

Den lokala demokrativeckan hålls under en vecka i oktober. SKR har en samordnande roll för demokrativeckan.

Europeiska lokala demokrativeckan

Informationsansvarig

  • Torbjörn Conon
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.