Publicerad 29 september 2022

Bemanningstrend inhyrd personal

Bemanningstrenden är en sammanställning över kostnader för inhyrd personal inom hälso- och sjukvården som publiceras halvårsvis. Kostnadsredovisningen för första halvåret 2022 visar en fortsatt ökning av kostnader för inhyrd personal i relation till de totala personalkostnaderna.

Kostnader för inhyrd personal i hälso och sjukvården, jämförelse halvår 1, 2022 med halvår 1, 2021 (PDF) Pdf, 913 kB.

Bemanningstrenden för första halvåret 2022 visar att kostnaderna för inhyrd personal i relation till de totala personalkostnaderna ökat med 0,9 procentenheter jämfört med motsvarande period förra året.

Totalt ökade kostnaderna för inhyrd personal med 26 procent, eller 727 miljoner kronor. Kostnaderna för egenanställd personal minskade med 0,2 procent vilket motsvarar 180 miljoner kronor.

Kostnadsökningen hänger bland annat ihop med att många regioner tvingades hyra in mer personal på grund av höga sjukskrivningstal, behov av återhämtning och för att hantera uppskjuten vård. Det råder också brist på personal med rätt kompetens i stora delar av landet, vilket försvårar rekryteringar.

Varaktig bemanning skapar säker vård

Med egna medarbetare skapas kontinuitet vilket är en förutsättning för säker vård för patienterna. För många, inte minst äldre och kroniskt sjuka som ofta söker vård, innebär det en trygghet att möta samma vårdpersonal, personal som har god kunskap om patienterna och deras behov.

En stabil och varaktig bemanning skapar också bättre förutsättningar för en god arbetsmiljö och ett långsiktigt vårdutvecklingsarbete där alla kan vara med och bidra till ökad kvalitet. Ett annat viktigt syfte med oberoende av hyrpersonal är att ha kapacitet att utbilda och handleda framtidens kollegor.

Ökat vårdbehov, rörlighet inom yrkesgruppen, arbetstider/schemaläggning, svårrekryterade bristyrkeskompetenser, samt att det inom bemanningsföretag lovas högre löner, tros vara några orsaker som ligger bakom regionernas beroende av hyrpersonal.

Fortsatt arbete för att minska beroendet av inhyrd personal

Regionerna har under flera år arbetat tillsammans för att uppnå ett oberoende av inhyrd personal. Satsningen är ett initiativ från samtliga regioner med regiondirektörerna som processägare.

Ett tidigare projekt i regionerna har utrett, analyserat och föreslagit åtgärder som behöver vidtas inom flera områden, såsom kompetensförsörjning, utbildning, arbetsmiljö och verksamhetsutveckling. Projektet har nu övergått i ett fortsatt långsiktigt utvecklingsarbete. Regionerna har kommit överens om ett antal gemensamma fokusområden, dels inom ramen för arbetet med attraktiva arbetsgivare, dels med en regiongemensam upphandling av inhyrd personal.

Bli en attraktiv arbetsgivare

Behovet av hyrpersonal inom vården kommer alltid att finnas men med en gemensam upphandling kommer regionerna få bättre kontroll över inköpen och säkerställa kompetensnivå, kostnader och hur hyrpersonal fördelas över landet.

Arbetet med upphandlingen och det gemensamma ramavtalet beräknas vara klart under våren 2023.

Arbetsgrupper i regionerna

Inom respektive region finns det en processledare som samordnar och ger stöd till det arbete som sker lokalt inom specifika utvecklingsområden. Varje region bestämmer utifrån sina förutsättningar vilka åtgärder som är viktigast för att minska beroendet av hyrpersonal.

Rapport om arbetet med inhyrd personal

2016-2019 bedrev regionerna gemensamt, med stöd av SKR, ett projekt för att minska beroendet av inhyrd personal. Syftet med projektet var att främja trygga vårdkontakter med god kontinuitet och kvalitet, god arbetsmiljö och kostnadseffektivitet. Efter projektet togs en rapport fram som beskriver hur det fortsatta arbetet för att nå en hyroberoende vård kan fortsätta.

Oberoende av inhyrd personal (PDF) Pdf, 524 kB.

Bemanningstrend inhyrd personal, tidigare resultat

2021

Kostnader för inhyrd personal i hälso- och sjukvården helåret 2021 (PDF) Pdf, 2 MB.

Kostnader för inhyrd personal i hälso- och sjukvården första halvåret 2021 (PDF) Pdf, 551 kB.

2020

Kostnader för inhyrd personal i hälso- och sjukvården helåret 2020, jämförelser med helår/2019 samt halvår 2/2019 (PDF) Pdf, 1 MB.

Informationsansvarig

  • Helena Svensson
    Konsult

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR