Publicerad 16 maj 2024

Förtroendevaldas arbetsgivaransvar, samverkan och medbestämmandelagen (MBL)

För att verksamheter inom kommuner och regioner ska utvecklas på bästa sätt har centrala parter tecknat ett avtal om samverkan och arbetsmiljö.

Samverkan är ett förhållningssätt och en strategi där rättigheterna och skyldigheterna i medbestämmandelagen (MBL) och arbetsmiljölagen (AML) förts samman.

Genom att teckna ett lokalt avtal som bygger på det centrala avtalet "Samverkan och arbetsmiljö” kan medarbetarnas kompetens, initiativ och engagemang bättre tillvaratas. Samtidigt ökar förutsättningarna att ge välfärd, service och tjänster av hög kvalitet till medborgarna i livets olika skeden.

Avtal om samverkan och arbetsmiljö

Guide till lokalt samverkansavtal

Målsättningen för centrala parter är att samtliga kommuner och regioner har ett lokalt samverkansavtal och en god samverkan utifrån samverkansavtalet.

Guide till lokalt samverkansavtal

Bra att veta om medbestämmandelagen

Oavsett om du väljer att teckna ett samverkansavtal eller inte så har de fackliga organisationernas genom medbestämmandelagen (MBL) rätt till förhandlingar, insyn och medinflytande i verksamheterna. Medinflytande innebär att arbetsgivaren kan fatta beslut i viss fråga först efter att samverkan eller förhandlingar genomförts. För att den fackliga organisationen ska ha reell möjlighet att påverka beslutsunderlaget förutsätts att förhandling påkallas i god tid av arbetsgivaren och på den nivå i organisationen där beslut kommer att tas. Arbetsgivaren har även en skyldighet att löpande hålla dem informerade om verksamheten och riktlinjer för personalpolitiken.

Förhandling MBL

Bättre beslutsunderlag genom samverkan

Förtroendevalda kan fatta bra beslut för medborgarna när de baseras på bearbetade besluts- och uppföljningsunderlag utifrån fakta från tjänsteperson-/tjänstepersoner. I en organisation med väl fungerande samverkan kan arbetsgivaren genom samverkan väga in olika perspektiv, kunskaper och erfarenheter för att komma fram till lämpliga lösningar. I dialog med medarbetare, fackliga företrädare och skyddsombud uppmärksammas tidigt det som behöver förändras för en effektiv väl fungerande välfärd.

Vinster med samverkan

Samverkan och delaktighet innebär stärkt beredskap och handlingskraft när verksamheten står inför utmaningar där det saknas enkla lösningar. Dessutom kan fattade beslut bli enklare att genomföra då samverkansprocessen skapat en förståelse och kunskap om den rådande situationen och tydligare förväntningar på medarbetarna. Det blir smidigare att ställa om utifrån verksamhetens behov, införa nya arbetssätt eller rutiner. Samverkan bidrar till att medarbetarna i god tid får information om kommande förändringar vilket i sig kan underlätta genomförandet av fattade beslut. Samtidigt är delaktighet och inflytande i sig en friskfaktor.

Utveckla samverkan

Väl fungerande samverkan förutsätter en vilja att samverka samt ett intresse och lyhördhet för olika perspektiv och argument. Samverkan handlar om att tillsammans skapa en god välfärd med en hälsofrämjande arbetsmiljö.

Arbetsmiljöarbete i samverkan

Arbetsgivare har alltid det yttersta ansvaret för arbetsmiljön och ska riskbedöma det som kan skapa ohälsa eller olycka. När arbetsmiljöarbetet sker i samverkan kan fler bidra med sin kompetens och erfarenheter för att undanröja risker. Fler kan uppmärksamma psykosociala risker, stress, arbetsbelastning och möjligheterna till återhämtning. Samverkan kan även bidra till att förändringar genomförs på ett sådant sätt att risker inte uppstår.

Förtroendevaldas arbetsmiljöansvar

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Christin Granberg
    Förhandlare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.