Publicerad 3 maj 2024

Förtroendevaldas arbetsgivaransvar, lönepolitik

Kommuner och regioner är stora arbetsgivare, där ca 60-70 procent av budgeten består av lönekostnader. Dina ställningstaganden om lönepolitik, till exempel inför den årliga löneöversynen, innebär därmed stora investeringar i medarbetarna och är ett av dina viktigaste verktyg för att leda, utveckla och nå verksamhetens mål.

Grunderna för lönebildningen i kommuner och regioner

Grunderna för lönebildningen finns i de centrala avtalen om löner och anställningsvillkor. Av avtalen framgår att arbetsgivarna har ett stort ansvar för lönebildningen samt att lönebildningen och lönesättningen ska bidra till att arbetsgivaren når målen för verksamheten.

Lönesättningen ska vara individuell och differentierad, där dialogen om lön mellan chef och medarbetare har stor betydelse. Detta för att uppnå ett positivt samband mellan, lön, motivation och resultat. Även förutsättningarna för att rekrytera och behålla personal påverkar löne- och anställningsvillkoren.

Lönebildningen är därmed lokal och bygger på de förutsättningar och behov som finns hos respektive arbetsgivare. Viktiga framgångsfaktorer är till exempel kopplingen mellan lönebildning, verksamhetsmål och budget samt att det finns långsiktiga strategier för alla dessa frågor. Vidare betydelsen av information, dialog och samarbete om lönepolitiken och att denna är väl känd hos chefer, medarbetare och fackförbund.

Den lokala lönebildningen har tillämpats i kommuner och regioner sedan 1990-talet. Erfarenheterna är till största delen positiva, även om det alltid finns frågor att arbeta med och utveckla.

Ansvaret som förtroendevald

Den övergripande lönepolitiken och förutsättningarna för arbetet med den lokala lönebildningen, är viktiga delar i ditt uppdrag som förtroendevald. Det är därför ditt ansvar:

 • att fatta beslut om den övergripande lönepolitiken och ramarna för lönebildningen utifrån verksamhetsmål och budget.
 • att ta ställning till nuvarande och önskvärda lönerelationer inom och mellan olika yrkesgrupper i organisationen, samt mellan kvinnor och män.
 • att organisationens strategiska lönepolitiska arbete kopplar och bidrar till det strategiska arbetet med kompetensförsörjning, jämställdhet, mångfald och arbetsmiljö.
 • att det i organisationen finns bra förutsättningar för information, dialog och samarbete om de lönepolitiska riktlinjerna och att dessa är väl kända hos chefer, medarbetare och fackförbund.
 • att chefer får bra förutsättningar och stöd för vara trygga i löneprocessen och samtalen om lön med medarbetarna.
 • att det finns tydlighet om din övergripande roll i lönebildningsfrågor i förhållande till den roll och de uppdrag som lönesättande chefer har.

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Lena Schaller
  Förhandlare
 • Pia Murphy
  Förhandlare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.