Publicerad 12 juni 2023

Förtroendevaldas arbetsgivaransvar, mångfald

Som förtroendevald är det viktigt att se till det samhällsekonomiskt bästa även i rollen som arbetsgivare. Mångfald i form av inkludering i arbetslivet leder till högre sysselsättning och tillväxt, samtidigt som det för den enskilde innebär bättre hälsa och egen försörjning.

Se kompetensen

Välfärdens arbetsgivare behöver se och ta tillvara all kompetens. Attityder och bemötande får inte stå i vägen för en medarbetares möjligheter att bidra till och utveckla verksamheten.

Negativa föreställningar och förhållningssätt till personer utifrån kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder gör att deras prestationer värderas och kategoriseras utifrån oförmågor snarare än förmågor.

Som förtroendevald kommer du att behöva sätta dig in i de problem som sådana och andra strukturella hinder utgör.

Hållbart och inkluderande arbetsliv

En väl fungerande arbetsplats med god arbetsmiljö möjliggör arbete för fler och bidrar till varaktiga anställningar. Det är även viktigt för att klara den framtida kompetensförsörjningen.

Personer kan av olika ha svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. De kanske är unga, saknar rätt utbildning eller inte talar tillräckligt god svenska.

Välfärdens arbetsgivare vinner naturligtvis på att fler kommer i arbete och har dessutom en viktig roll att spela. Det kan handla om att arbeta strategiskt med arbetsmarknadsinsatser, införa språkombud eller se över vem som gör vad – kanske kan arbetet organiseras på ett annat sätt exempelvis.

Arbetsplatsens utformning

En bra arbetsgivare behöver göra arbetsplatsen tillgänglig för alla. Arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende.

På det sättet kan människors olikheter bättre tas tillvara. Tillgänglighet ger också bättre möjligheter att arbeta mer och längre under livets olika skeden.

Läs vidare

Publikationer

Informationsansvarig

  • Elsa Lyon
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.