Publicerad 23 februari 2024

Mobilitetsstöd till folkhögskolorna

Mobilitetsstödet är till för att underlätta möjligheterna till studier vid folkhögskolor i hela landet.

Mobilitetsstödet har länge betalats direkt till folkhögskolan av den region där den studerande är folkbokförd. SKR har sedan 1970-talet varje år fattat beslut om fastställande av ett schablonbelopp som en rekommendation till regioner att betala till folkhögskolorna.

Från hösten 2022 har processen ändrats så att Folkbildningsrådet hanterar alla utbetalningar som regionerna sedan faktureras för. Samtidigt förbereds en övergång till ny finansieringsmodell sedan alla regioner undertecknat en överenskommelse om ersättningsbelopp. Regioner som tidigare inte följt SKR:s rekommendationer har förbundit sig att under ett antal år stegvis närma sig och slutligen nå den rekommenderade nivån.

Överenskommelse om mobilitetsstöd till folkhögskolor (PDF) Pdf, 216 kB.

Folkbildningsrådets information om mobilitetsstödet

Överenskommelsen förhåller sig i stor utsträckning till de villkor som Folkbildningsrådet har tagit fram för den statliga ersättningen till folkhögskolorna. Det finns dock några undantag:

 • Precis som tidigare utgår mobilitetsstöd till folkhögskolor utanför den egna regionen endast för kurser som är 15 veckor per termin eller längre.
 • Mobilitetsstöd för deltidsstudier godkänns endast för deltidsstudier på minst halvtid. Stödet för deltidsstudier är 50 procent av ersättningen. Det gäller oavsett om deltidsstudierna är på mer än halvtid (exempelvis 75 procent).

Justering av ”trappan” för regionernas ersättningsnivå inom mobilitetsstödet

I regionernas överenskommelse för mobilitetsstöd finns en tabell som beskriver hur ersättningsnivåerna är prognostiserade att öka fram till 2026 då det är beräknat att alla regioner ska ligga på samma nivå. Det är denna nivåökning som vi kallar ”trappan”.

I tabellen finns en kolumn med en prognos för hur pris- och löneomräkningar höjer ersättningsnivån år för år. Samtidigt finns en skrivning i överenskommelsen om att regionernas ersättningsnivå inte ska överstiga 25 procent av deltagarveckans värde, vilket Folkbildningsrådets styrelse fattar preliminärt beslut om i november och sedan fastställer i mars nästa år.

Folkbildningsrådet fattade hösten 2023 preliminärt beslut om en höjning av deltagarveckans värde för 2024 till 1 768 kronor. Detta förväntas fastställas i mars 2024. Men eftersom ett uppräknat mobilitetsstöd kan börja tillämpas av regionerna först från och med budgetåret 2025 är det under 2024 fortfarande 408 kronor som är maxbeloppet för regionernas mobilitetstöd till folkhögskolorna.

Enligt regionernas överenskommelse om mobilitetsstödet ska ”trappan” räknas upp årligen med SKR:s LPIK-index. Detta har gjorts och SKR har tagit fram en ny aktualiserad tabell där värdet för mobilitetsstödet räknats fram med utgångspunkten att värdet för deltagarveckan är 1768 kronor. Utifrån denna uppräkning blir värdet för 2025 års mobilitetsstöd 430 kronor. Prognos för kommande år framgår av tabellen.

 

Införande-rabatt om 285 kr eller lägre 2021

Införande-rabatt om 286-310 kr 2021

Införande-rabatt om 311-340 kr 2021

Införande-rabatt om 341-370 kr 2021

Prognos uppräknat mobilitets-stöd

Prognos 285 kr eller lägre

Prognos 286-310 kr

Prognos 311-340 kr

Prognos 341-370

2021

 

 

 

 

400

 

 

 

 

2022

-120

-90

-60

-30

408

288

318

348

378

2023

-90

-60

-30

0

408

318

348

378

408

2024

-60

-30

0

0

408

348

378

408

408

2025

-30

0

0

0

430

400

430

430

430

2026

0

0

0

0

433

433

433

433

433

2027

0

0

0

0

444

442

442

442

442

Så länge Folkbildningsrådet inte höjer värdet för deltagarveckan ytterligare ska regionerna inte betala mer än 442 kronor per deltagarvecka inom mobilitetsstödet, det vill säga 25 procent av 1768 kronor.

För framtiden gäller följande:

 • Under hösten 2024 fattar Folkbildningsrådet ett preliminärt beslut om deltagarveckans värde för 2025.
 • I mars 2025 fastställer Folkbildningsrådet sitt beslut.
 • Efter detta beslut görs vid behov, om Folkbildningsrådet beslutat om höjning av deltagarveckans värde, en revidering av kolumnen ”Prognos uppräknat mobilitetsstöd” och de följande kolumnerna åt höger, i den utsträckning som de påverkas, utifrån de parametrar som tidigare fastställts i överenskommelsen.
 • Tillämpningen av det eventuellt nya mobilitetsstödet kan efter revideringen börja tillämpas av regionerna först från och med budgetåret 2026. Det är också det första året då alla regioner ska ha samma nivå på mobilitetsstödet.
 • Nya revideringar mobilitetsstödets storlek kommer därefter att göras årligen i anslutning till det styrelsemöte hos Folkbildningsrådet som fastställer deltagarveckans värde.

Mobilitetsstöd för deltagare vid filialer i annat län

I överenskommelsen om mobilitetsstöd finns en formulering om folkhögskolefilialer som ligger i annat län än där folkhögskolan har sitt huvudsäte. ”Platsen där verksamheten genomförs är det som är avgörande för mobilitetsstödet, inte var skolan har sitt huvudsäte.”

Konsekvensen av skrivningen i överenskommelsen är att de folkhögskoleverksamheter som bedrivs i annan region än där folkhögskolan har sitt huvudsäte, fortsättningsvis inte kommer att få ersättning för alla sina deltagare.

Folkbildningsrådet (FBR) har under HT 2022 undersökt om alla folkhögskolornas redovisning till SCB innehåller uppgifter om var en verksamhet bedrivs, vid huvudsätet eller någon annanstans. Det har visat sig att vissa folkhögskolor behöver komplettera sin uppgiftslämning.

FBR har även tagit fram uppgifter om vilka regioner och vilka folkhögskolor som skulle komma att påverkas av den förändring som skrivningen i överenskommelsen innebär. SKR har informerat alla regioner som berörs individuellt vid både digitala och fysiska möten. Även RIO har informerats.

För att alla aktörer som påverkas av överenskommelsens skrivning ska få möjlighet att anpassa sin verksamhet kommer FBR vid utbetalning av mobilitetsstöd för läsåret 20023/24 inte att ta hänsyn till om deltagare genomför sina folkhögskolekurser på en filial eller inte.

Folkhögskolor får mobilitetsstöd för HT 2023 och VT 2024 på samma sätt som tidigare enligt det gamla systemet. Först från och med utbetalningarna för HT 2024 kommer skrivningen om ”platsen där verksamheten genomförs” att tillämpas vid beräkningen av mobilitetsstödet.

Kontroll av folkbokföringsort

Inom ramen för den regionala överenskommelsen om mobilitetsstödet kommer Folkbildningsrådet att kontrollera folkbokföring för höstterminen den 1 juni. Motsvarande avstämningsdatum för vårterminen är den 1 november. Regionerna har såvitt känt gjort kontrollen av deltagarnas folkbokföring vid kursstart. Mellan avstämningsdatum och kursstart kan deltagare ha hunnit flytta och folkbokföra sig på ny bostadsort, vilket innebär att en situation skulle kunna uppstå då en deltagare blir räknad dubbelt för både mobilitetsstöd och inomlänsbidrag. För att regionerna ska undvika detta är det ett tips att synkronisera regionens kontroll av deltagarnas folkbokföringsort med det Folkbildningsrådets datum för kontroll.

Vanliga frågor om mobilitetsstöd

 • För vilka kurstyper kan folkhögskolan få mobilitetsstöd?

  Mobilitetsstöd ges för särskild och allmän kurs, med några få undantag. Observera att kurserna ska vara minst 15 veckor per termin eller längre för att vara aktuella för mobilitetstöd.

 • Vilka kurser får man inte mobilitetsstöd för?

  Mobilitetsstöd ges inte till kurser som finansieras helt av särskilt statligt finansierade utbildningar till exempel studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF), etableringskurs och Svenska från dag ett.

  SMF och Etableringskurs finansieras i sin helhet av Arbetsförmedlingen. Svenska från dag ett finansieras och hanteras enligt en särskild förordning.

  Förordning om statsbidrag till särskilda folkbildningsinsatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrare, Riksdagen

Informationsansvarig

 • Erik Peurell
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.