Publicerad 1 september 2022

Socioekonomisk resursfördelning i skola och förskola

Skolan och förskolan ska vara likvärdig. Det innebär bland annat att utbildningen ska uppväga skillnader i barns och elevers bakgrund och förutsättningar. Ett verktyg för detta är att fördela resurser utifrån barns och elevers socioekonomiska bakgrund.

Under hösten 2017 och våren 2018 har SKR genomfört en enkät riktad till landets 290 kommuner om socioekonomisk resursfördelning i skolan och förskolan. Intresset från kommunerna har varit högt och enkäten uppvisar en hög svarsfrekvens. Resultatet presenteras i rapporten Socioekonomisk resursfördelning i skola och förskola.

Socioekonomisk resursfördelning i skola och förskola

Syftet med rapporten är att ge en nationell bild av i vilken utsträckning som kommuner använder sig av socioekonomisk resursfördelning, vilka faktorer som är vanligast att grunda fördelningen på samt hur stor andel av de ekonomiska resurserna som omfördelas.

Genom kommunexempel redovisas hur en kompensatorisk fördelning av resurser kan bidra till ökad likvärdighet och kvalitet, samt hur det även finns exempel på kommuner som valt andra sätt att arbeta med sitt kompensatoriska uppdrag än genom en socioekonomisk viktad resursfördelning.

För den kommun som behöver utforma sin resursfördelning till skolor baserat på skillnader i elevgruppernas socioekonomiska sammansättning finns en handbok som ger stöd och vägledning för detta, skriften Socioekonomisk resursfördelning.

Socioekonomisk resursfördelning till skolor

Informationsansvarig

  • Bodil Båvner
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.