Publicerad 4 januari 2023

Frågor och svar med anledning av ny reglering av skolchef i skollagen

Den 1 juli 2018 infördes en ny reglering i skollagen som anger att huvudmannen ska utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med att se till att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet.

Den nya bestämmelsen ska tillämpas från den 1 januari 2019.

SKR:s bedömning

SKR bedömer att det behöver vara tydligt inom kommunens organisation vilken funktion som har det ansvar som åläggs skolchefen enligt skollagen och att detta slås fast i ett beslut. Ett sådant beslut måste fattas även om det sedan tidigare finns en tydlig ansvarsfördelning inom organisationen eftersom rollen som skolchef nu blir författningsreglerad.

Det är upp till varje kommun att själv bestämma på vilken funktion ansvaret ska ligga. Kommunen kan utse en skolchef för hela verksamheten eller flera skolchefer för delar av verksamheten.

 • Hur lyder regleringen?

  Utdrag ur 2 kap. skollagen (2010:800): "8 a §: Huvudmannen ska utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med att tillse att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet. Huvudmannen kan utse en skolchef för hela verksamheten eller flera skolchefer för delar av verksamheten."

  Se även proposition 2017:18:182 Samling för skolan.

 • Vad innebär förändringen?

  Bestämmelsen innebär inte någon ny ansvarsnivå inom skolväsendet utan det handlar om en funktion som ska finnas inrättad hos huvudmannen. Funktionen som skolchef blir därmed uttryckligen reglerad i skollagen. Detta innebär även att kommunallagens bestämmelser om delegation inte blir tillämpliga. Eftersom det inte finns några delegationsbestämmelser i skollagen betyder det att ansvaret som åläggs skolchefen enligt skollagen inte kan delegeras till någon annan person.

 • Vilket ansvar har skolchefen enligt skollagen?

  Skolchefens uppgift är att biträda huvudmannen med att se till att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs. Med föreskrifter menas alla bestämmelser i lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter som gäller för utbildningen. Sådana föreskrifter finns i skollagen (2010:800) och anslutande författningar, men även i till exempel arbetsmiljölagen (1977:1160) och diskrimineringslagen (2008:567).

  I uppdraget ingår att ansvara för att genomföra ett systematiskt kvalitetsarbete, vilket innebär att följa, utvärdera och utveckla verksamheten mot de mål som anges i styrdokumenten. I de fall brister synliggörs ska dessa åtgärdas.

  Den eller de som utses till skolchef enligt skollagen kan i sin övriga roll ha befogenheter enligt fastslagen delegationsordning för en rad åtgärder. Om skolchefens befogenheter inte räcker till för att åtgärda bristerna är det skolchefens ansvar att informera huvudmannen.

  Ansvaret för att utbildningen inom skolväsendet genomförs enligt gällande regelverk ligger ytterst alltid på huvudmannen.

 • Vad behöver tydliggöras? Hur påverkas organisationen?

  Den nämnd som har att fullfölja verksamhet enligt skollagen bör fatta ett beslut om vem eller vilka som är att anse som skolchef enligt skollagen. Beslutet bör avse vilken funktion som har ansvaret och detta ansvar bör också förtydligas i till exempel arbetsordningen. Några organisatoriska förändringar behövs i sig inte med anledning av förändringen i skollagen.

 • Vilken/vilka funktioner kan vara skolchef enligt skollagen?

  Enligt propositionen lämnar regleringen utrymme för varje huvudman att utforma funktionen på ett sätt som passar den egna strukturen. Det betyder att man kan välja att utse en skolchef för hela verksamheten inom skolväsendet, eller flera skolchefer som var och en är ansvarig för valda delar av denna verksamhet, till exempel med ansvar för en särskild skolform.

  Beslutet avgörs av huvudmannen utifrån lokala förutsättningar och behov. Det betyder även att varje huvudman själv bedömer vilken kompetens som behövs för uppgiften som skolchef.

Informationsansvarig

 • Bodil Båvner
  Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.