Publicerad 15 mars 2021

Bemötande - en framgångsfaktor i Plug In

Positiva relationer till vuxna och klasskamraterna i skolan är särskilt betydelsefullt för elever med svag skolanknytning, och det är en avgörande faktor för att de ska stanna kvar i skolan.

Filmen handlar om vikten av positiva relationer till andra elever, lärare och annan skolpersonal för elever som befinner sig i riskzonen för studieavbrott.

Positiva relationer avgörande för elever i riskzon för studieavbrott

Ett medvetet arbete med att skapa förtroendefulla och positiva relationer mellan elever, lärare och andra vuxna på skolan påverkar elevers förutsättningar att klara skolarbetet på olika sätt. Många studier pekar på vikten av att fokusera på de relationella aspekterna av undervisningen för att främja lärandet då dessa är tätt sammankopplade med elevers välbefinnande och motivation.

Flera större, signifikanta studier har belyst hur "meningsfull" utbildning är tätt sammankopplad med det relationella arbetet i klassrummer och på skolan. Ett exempel på detta är John Hatties stora metastudie "Visible Learning" från 2009.

Bemötande och förhållningssätt är särskilt betydelsefullt i samspelet med elever som har en komplex skolbakgrund. Det är avgörande för att elever ska komma till skolan, delta i undervisningen och för att olika stödinsatser ska vara verksamma.

En relation som präglas av tillit - där lärare och andra vuxna visar förtroende, intresse, respekt och omsorg för eleverna och deras välbefinnande och lyssnar till deras åsikter och tankar - är en förutsättning för att de ska känna sig sedda, bekräftade, delaktiga och trygga i skolsituationen och sitt lärande, ett arbete som kräver tid och utrymme. Även relationer till klasskamrater och andra elever och möjligheten att ingå i ett positivt socialt sammanhang är viktiga faktorer som påverkar studieavbrottsrisken.

Hur har kommuner i Plug In arbetat med bemötande och förhållningssätt?

Inom Plug In har bemötande och det relationella arbetet uppmärksammats på olika sätt och varit en viktig dimension i utvecklingsarbetet. Arbetet har omfattat både organisationsnivå och individnivå. Det har handlat om att skapa utrymme, strukturer, arbetssätt och funktioner för att positiva, förtroendefulla relationer mellan elever och personal ska kunna utvecklas och stärkas, samt systematisk kompetensutveckling inom området bemötande och förhållningssätt.

Bland annat har skolor fokuserat på att utveckla det relationella arbetet genom att exempelvis utöka mentorstiden och formalisera uppdraget genom nytt innehåll, nya former och arbetssät. Andra skolor har utformat nya funktioner i form av elevcoacher eller andra resurspersoner för att fånga upp och bygga relationer med elever i riskzonen.

Arbetet har också omfattat utveckling av strategier, förhållningssätt och verktyg att använda i mötet med elever. Det som beskrivs som särskilt verksamt är ett coachande, salutogent förhållningssätt samt motiverande samtal (MI) som ett verktyg i samtalen med elever.

Informationsansvarig

  • Gunnar Anderzon
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.