Publicerad 2 maj 2023

Tre nivåer av förebyggande arbete

Fallstudier i projektet visar att utvecklingsarbetet i Plug In-kommunerna har sett olika ut, beroende på lokala behov och förutsättningar.

En del lokala projekt har arbetet med att förändra rutiner, system, arbetssätt och förhållningssätt generellt i skolorganisationen medan andra har fokuserat på en mer avgränsad del av organisationen eller på åtgärder för att stödja en specifik målgrupp. Men oavsett typ av insatser visar fallstudierna tydligt att effektivt förebyggande arbete behöver ske på flera nivåer.

Denna analys ligger väl i linje med annan forskning och evidensbaserade rekommendationer; om vikten av förebyggande insatser på samtliga nivåer – både till individer i risk och till alla elever på skolan. Avbrottsprocessen påverkas av flera olika faktorer och kan därför inte förhindras genom separata åtgärder.

Bilden visar en modell som omfattar tre nivåer av förebyggande arbete. Den universella nivån utgör grunden och omfattar alla elever för att förebygga att problem uppstår.

Källa: McIver &McIver, 2009. Vidareutvecklad av Pluginnvation

Universella insatser

Universella insatser innebär att höja kvaliteten på undervisningen genom att göra anpassningar utifrån elevers behov och förmågor samt skapa en trygg inkluderande miljö och skolkultur som främjar lärande. I en sådan miljö tar lärare och övrig personal ett gemensamt ansvar för elevernas helhetsutveckling. De universella insatserna innefattar även tydliga rutiner och system för snabb uppföljning av riskfaktorer. Centrala riskindikatorerna att följa omfattar såväl studieresultat och närvaro som socioemotionella och psykologiska beteendeindikatorer som möjliggör insatser i ett tidigt skede. Likaså behövs indikatorer som fångar elevers relationer, trivsel i skolan och upplevelser av skolmiljön samt normbrytande beteende.

Riktade insatser till grupp och individer

Nivån med riktade insatser till grupp och individer sätts in för att tidigt åtgärda problem och stödja elever som hamnar i svårigheter. De sätts också in för att ge riktat stöd under en viss period för att förhindra problem och behöver vara tydligt integrerade med den universell nivån för att bli verksamma.

Riktade intensiva, individuella insatser

Nivån med riktade intensiva, individuella insatser handlar ofta om individer som befinner sig i mer komplexa situationer i behov av ett intensivare stöd från flera aktörer och sektorer i samhället under en längre period för att hjälpa dem att klara sin skolgång.

Denna tre-stegs-modell utgör ramen för att beskriva de insatser som genomförts i Plug In 2.0. Modellen omfattar både en bred ”hela skolan-ansats” och särskilt riktade insatser till elever som har ett riskbeteende.

Insatser i Plug In

Bilden ovan visar projektets insatser. I flera fall har utvecklingsarbetet berört flera nivåer av förebyggande arbete i olika grad. Lokala behov har styrt arbetets inriktning mot insatser inom den universella nivån eller nivåerna med riktade insatser. Inte sällan har arbetet utifrån behov som identifierats vidgats till att även omfatta insatser inom andra nivåer.

Bilden visar projektets insatser. I flera fall har utvecklingsarbetet berört flera nivåer av förebyggande arbete i olika grad. Lokala behov har styrt arbetets inriktning mot insatser inom den universella nivån eller nivåerna med riktade insatser. Inte sällan har arbetet utifrån behov som identifierats vidgats till att även omfatta insatser inom andra nivåer.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Johanna Kreicbergs
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.