Publicerad 16 februari 2023

Kommunalt aktivitetsansvar KAA - stödmaterial

Kommunerna har enligt skollagen ett aktivitetsansvar. Det innebär bland annat kommunerna måste erbjuda ungdomar som inte går i gymnasieskolan och som saknar gymnasieexamen, lämpliga individuella åtgärder. Syftet är att ungdomarna ska slutföra en gymnasieutbildning.

Stödmaterial till ansvariga för KAA

För att stötta kommunerna i arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret har SKR tagit fram följande stödmaterial:

Fakta och inspiration

SKR har samlat fakta om arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret samt tips på aktiviteter och åtgärder som kommunerna kan vidta. Innehållet i materialet bygger bland annat på en enkätundersökning, samtal och intervjuer med ungdomar, kommunrepresentanter och tjänstepersoner som koordinerar insatser inom KAA.

Syftet är att beskriva förutsättningar för ett välfungerande arbete med det kommunala aktivitetsansvaret och även ge en bild av centrala förebyggande insatser.

Materialet riktar sig i första hand till politiker och förvaltningar med ansvar för det kommunala aktivitetsansvaret i sina kommuner. Delar av innehållet kan även vara relevant för rektorer i gymnasieskolan.

Bättre förutsättningar för det kommunala aktivitetsansvaret

Introduktionsfilm om det kommunala aktivitetsansvaret

I filmen får du en kort beskrivning av det kommunala aktivitetsansvaret, KAA. Du får även möta ett antal gymnasieungdomar som fått stöd inom ramen för KAA.

Välj ljudspår 2 (svenska) om du har behov av en syntolkad version av filmen. Filmen är cirka två minuter lång.

Diskussionsfrågor till filmen

Till filmen hör också ett antal diskussionsfrågor som är tänkta som underlag för diskussion om det kommunala aktivitetsansvaret KAA. Frågorna kan med fördel användas under sammanträden eller som grund till en workshop i ansvarig nämnd, på nämndsövergripande möten, i kommunfullmäktige eller inom ansvarig förvaltning.

Diskussionsfrågor till film om KAA

Ungdomar berättar om sina erfarenheter av insatser inom KAA

SKR har intervjuat sju ungdomar om deras erfarenheter från skolan och av att delta i insatser inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA).

Ungdomar berättar om sina erfarenheter av det kommunala aktivitetsansvaret

Webbsändningar om KAA

SKR har under 2022 genomfört tre webbsändningar med koppling till det kommunala aktivitetsansvaret där lokala exempel från hur kommuner arbetar har lyfts fram. Syftet är både att ge ökad kunskap om vad aktivitetsansvaret innebär och inspirera till förbättringsarbete.

8 december 2022: Förebyggande arbete för att minska inflödet i det kommunala aktivitetsansvaret

Webbsändningen handlar om förebyggande arbete för att färre ungdomar ska omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret.

Arboga kommuns insatser för att ungdomar ska påbörja och fullfölja sin gymnasieutbildning presenteras.

Skaraborgs kommunalförbund som har varit med i projektet IMprove beskriver förebyggande insatser med koppling till introduktionsprogrammen.

Ni som vill ta del av de presentationer som visades under webbsändningen kan skicka ett meddelande till asa.ernestam@skr.se

Webbsändning: Förebyggande arbete för att minska inflödet i det kommunala aktivitetsansvaret

27 september 2022: Ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret - vilka är de och vilket stöd de får

Fokus är på ungdomarna inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA), deras bakgrund och orsakerna till att de omfattas av KAA samt vilket stöd de får. Vi visar en film som bygger på intervjuer med unga visas och samtalar med kommunpolitiker från Boden, Eskilstuna, Hammarö samt tjänstepersoner som arbetar med KAA i Bromölla, Helsingborg och Stockholm.

Webbsändning: Ungdomarna inom det kommunala aktivitetsansvaret – vilka de är och vilket stöd de får

23 maj 2022: Kontaktvägar, samverkan och insatser inom kommunernas aktivitetsansvar

Vi får ta del av Skolverkets statistik om ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) och exempel från kommunerna Västerås, Jönköping och Boden. Centrala frågor är hur kommunerna får kontakt med ungdomarna, erbjudande om insatser, samverkan kring ungdomarna och överlämning mellan gymnasieskolan och KAA.

Webbsändning: Kontaktvägar, samverkan och insatser inom kommunernas aktivitetsansvar

SKR:s arbete med det kommunala aktivitetsansvaret

Inom satsningen Uppdrag fullföljd utbildning arbetar SKR med att identifiera utvecklingsbehov i kommunernas arbete med aktivitetsansvaret och tar fram förslag till förbättringsåtgärder. Som ett led i detta genomförde SKR 2021 en enkätundersökning till samtliga kommuner om arbetet med KAA, vilken följer upp en tidigare enkät från 2016. Resultatet har sammanställts i en rapport.

Kommunernas aktivitetsansvar 2021

I rapporten lägger SKR även fram fem förslag till staten.

 • Tydliggör Arbetsförmedlingens uppdrag att stödja ungdomar genom aktiv samverkan med kommunerna.
 • Gör en flerårig satsning på feriejobb både för ungdomar i gymnasieskolan och för ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret.
 • Möjliggör ekonomisk ersättning till ungdomar för att de ska kunna delta i aktiviteter inom det kommunala aktivitetsansvaret.
 • Utveckla uppgifterna som samlas in om det kommunala aktivitetsansvaret, för att dessa ska bli mer användbara för kommunerna.
 • Genomför särskilda analyser av hur det går på arbetsmarknaden för de årskullar som genomfört halva sin gymnasieutbildning på distans.

Behov och potential för kommunerna att ta ett ökat ansvar inom KAA

Svaren i enkäten visar också att det både finns behov och potential för kommunerna att ta ett ökat ansvar. Det handlar bland annat om hur kommunerna styr och organiserar arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret och att de behöver fortsätta att utveckla en nära samverkan med andra verksamheter inom kommunen och med externa aktörer.

Vilka ungdomar omfattas av KAA?

Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) omfattar ungdomar under 20 år som:

 • har fullgjort sin skolplikt, (eller har blivit folkbokförda i landet vid en tidpunkt då de inte har skolplikt)
 • inte går i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning
 • inte har en gymnasieexamen, ett gymnasiesärskolebevis eller fullföljd motsvarande utbildning med godkänt resultat.

För fullföljd utbildning måste examensbevis finnas. Studiebevis är inte tillräckligt.

Vad innebär kommunens ansvar?

Aktivitetsansvaret innebär att hemkommunen ska:

 • känna till vilka ungdomar som omfattas
 • registrera hur ungdomarna i målgruppen är sysselsatta
 • erbjuda lämpliga individuella åtgärder
 • åtgärderna ska i första hand syfta till att ungdomarna påbörjar eller återupptar en utbildning
 • dokumentera de insatser som görs på ett lämpligt sätt
 • rapportera in dokumenterade uppgifter till Skolverket via SCB.

Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar, Skolverket

 Statens ansvar

Skolverket har i uppdrag att erbjuda stöd till kommunerna i genomförandet av aktivitetsansvaret. På deras webbplats finns stöd för planering, genomförande och utveckling av arbetet. De erbjuder även stöd för verksamhetsutveckling.

Att styra och leda arbetet med kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar, Skolverket

Skolverket har även i uppdrag att följa upp det kommunala aktivitetsansvaret. För detta samlar Statistiska centralbyrån, SCB, in uppgifter från kommunerna. Syftet med uppföljningen är att få ökad nationell kunskap om de ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret och de åtgärder som ungdomarna erbjuds. Insamling sker två gånger per år.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har i uppdrag att stödja kommuner och regioner i arbetet med ungdomar som varken arbetar eller studerar. De ska även fungera som informations- och kunskapsstöd i frågor som rör denna grupp samt samla och sprida befintlig kunskap.

Unga som varken arbetar eller studerar, MUCF

Informationsansvarig

 • Åsa Ernestam
  Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.