Publicerad 6 april 2021

Parkering av motorcykel

För att stödja kommunerna till en mer enhetlig hantering av ärenden gällande parkering av motorcyklar presenterar SKR fakta och vägledande beslut.

Vanliga frågor till SKR är om en motorcykel får parkeras på gångbana eller om motorcykeln omfattas av parkeringsavgift och var biljetten i så fall ska fästas. Samma bestämmelser gäller i hela landet men tillämpningen kan ibland se olika ut. Nedan redogör vi för fakta och vägledande beslut i syfte att stödja kommunerna till en mer enhetlig hantering av dessa ärenden.

 • Parkering på gångbana

  I Trafikförordningens 3 kap 48 § finns en trafikregel som säger att ”På en gång- eller cykelbana får andra fordon än tvåhjuliga cyklar eller mopeder klass II inte stannas eller parkeras”. Detta innebär att varken motorcykel eller moped klass I får stannas på en gångbana eller cykelbana.

  Det är dock möjligt att genom lokal trafikföreskrift reglera så att detta blir tillåtet, exempelvis om man har en särskilt bred gångbana där det finns utrymme över. En sådan tillåtelse måste märkas ut med vägmärken, och eventuell markering, så att det blir tydligt var undantaget gäller.

 • Avgiftsbelagd parkering

  Det finns en särskild lag, Kommunala avgiftslagen, som reglerar kommunernas möjlighet att ta ut avgift för parkering. Denna säger att ”I den omfattning som behövs för att ordna trafiken får en kommun ta ut ersättning för rätten att parkera …”.

  Bestämmelsen innebär att alla trafikanter ska behandlas lika och betala avgift enligt samma villkor. De enda undantag som en kommun kan besluta om gäller för nyttoparkering, boendeparkering eller rörelsehindrade. Det finns inte möjlighet att göra undantag för motorcykel eller moped klass I.

 • Praxis om biljett på MC

  En vanlig invändning mot att betala avgift för motorcykel är att det inte finns någon säker plats att fästa biljetten på. Det finns också en friande dom från Svea hovrätt som går i den riktningen. Domen är dock gammal och utgår från de juridiska och praktiska förhållanden som gällde då.

  Sedan dess har det införts en bestämmelse i Trafikförordningens 3 kap 49a § 2 som innebär att en parkeringsbiljett ska placeras i eller på fordonet.

  I en avkunnad fällande dom i Skånska hovrätten konstateras att lagtexten inte anger något undantag för motorcyklar. Rätten inser att det kan finnas problem att fästa biljetten vid parkering med motorcyklar, men hänvisar till att det numera finns olika hjälpmedel som underlättar för mc-förare. Man anger att föraren kan ansluta sig till ett elektroniskt parkeringssystem där sådant finns, alternativt införskaffa en låsbar biljetthållare som numera finns tillgänglig på marknaden.

 • Alla i en ruta måste betala

  När markeringen för uppställningsplats (M24) används i anslutning till avgiftsbelagd parkering, finns det en uppfattning om att parkeringsavgift endast behöver betalas för ett av fordonen som parkeras i rutan. Detta stämmer inte utan avgift måste betalas för alla fordon som parkeras. P-avgiften har ett reglerande syfte och omfattar därför alla fordon.

 • Plats reserverad för motorcykel

  För de kommuner som inte vill ta ut parkeringsavgift för motorcyklar och moped klass I finns alternativet att ordna särskilda parkeringsplatser och reservera dessa för nämnda fordon.

  Då ska tilläggstavla T8 med symbolen S7 användas under P-märket. Innebörden av denna symbol är ”Tvåhjulig motorcykel och moped klass I utan sidvagn”. Om fordon med fler hjul ska kunna parkeras krävs en lokal trafikföreskrift som märks ut med lämplig tilläggstavla.

  Genom en ändring i trafikförordningen som trädde i kraft 1 december 2017 är det numera möjligt att tillåta parkering av tvåhjuliga fordon på annat sätt än i vägens längdriktning.

Informationsansvarig

 • Alexander Karbassi
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.