Publicerad 6 april 2021

Foto som bevis i parkeringsmål

Högsta domstolen (HD) avkunnade 2013 en dom som innebär att ett foto taget av parkeraren är ett starkare bevis än parkeringsvaktens vittnesmål.

Vi presenterar här fallet från 2013 och kommenterar Högsta domstolens dom i målet.

Om målet

Målet gäller en p-anmärkning utfärdad därför att ett fordon parkerats på avgiftsbelagd plats utan att giltig biljett funnits i framrutan, fullt läsbar utifrån.

Enligt Trafikförordningens 3 kap 49a § andra stycket ska en parkeringsbiljett placeras framtill i, eller om detta inte är möjligt, på fordonet. Tidsangivelser eller andra uppgifter om att villkoren för parkeringen är uppfyllda ska vara väl synliga och läsbara utifrån.

Kommentar

Inledningsvis ska konstateras att HD på intet sätt frångår principen att ”parkeringsvaktens utsago ska väga tungt”, men att det kan finnas skäl till annan bedömning när stark bevisning finns.

HD kan i domen uppfattas lovorda teknikutvecklingen som gjort att ”det numera är en rutin hos vissa parkeringsövervakningsföretag att fotodokumentera förhållandena vid en felparkering”. Om man i HD var medvetna om en tidigare dom i Stockholms tingsrätt eller inte är okänt. I det fallet gällde det ett p-bolag som tagit en bild av en del av framrutan men inte där det enligt Tingsrätten låg en biljett.

Den drabbade fordonsägaren hade själv tagit ett foto som gjorde att domstolen kunde fria honom. Detta visar på att det inte är givet att bevisvärdet höjs bara därför att man fotodokumenterar. Man kommer snart i ett läge där det blir en diskussion om ur vilken vinkel bilderna är tagna och om man medvetet eller omedvetet utelämnat något på bilden osv.

Tidigare erfarenheter

Vid ett rättsligt avgörande finns ofta flera faktorer som ska sammanvägas och det är inte första gången en domstol – som vid den bevisvärdering som görs – anser att parkerarens bevis måste tillmätas större tilltro än annan bevisning.

För något år sedan gällde det ett mål där det fanns 2-3 vittnen som stödde fordonsägarens uppgifter. I kommunerna diskuterades då om en lösning kunde vara att ha dubbla vakter för att förbättra bevisläget.

När nyheten lagt sig insåg man att en hög rättssäkerhet på offentlig plats alltid kommer innebära att vissa domar går på klagandens linje. På samma sätt är det denna gången, HD har i detta fall accepterat fotobevisning men enligt vår bedömning innebär detta inte att kommunerna vid offentligrättslig övervakning generellt sett ska börja fotodokumentera.

Informationsansvarig

  • Alexander Karbassi
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.