Publicerad 8 mars 2024

Så finansieras regional utveckling

Hur det regionala utvecklingsarbetet finansieras varierar beroende på vilken region som avses. Det finns ett antal olika finansieringskällor att tillgå, där vissa söks i konkurrens och vissa fås utifrån territoriella förutsättningar. Gemensamt är att medlen ska användas för att genomföra den regionala utvecklingsstrategin.

Finansieringen kommer framför allt från tre källor

 1. Europeiska Unionen (EU)
 2. Staten
  • Kompensatoriska
  • Konkurrensutsatt finansiering
 3. Regionerna själva (dvs egna skatteintäkter). Dessa kan sedan delas upp i fyra olika finansieringskategorier. Kompensatoriska, konkurrensutsatta, egna medel och EU-medel.

Statliga medel

Statens finansiering består av både grundläggande medel och medel som söks från statliga myndigheter.

Kompensatoriska medel

Det regionala utvecklingsansvar som staten ålagt regionerna finansieras genom det som kallas för 1:1-medel. Dessa fördelas till alla regioner och omfattningen varierar beroende på vilka regionala förutsättningar som föreligger. Till exempel ligger Region Jämtland-Härjedalen i topp gällande kompensatoriska medel medan Region Stockholms län får minst medel.

Därtill finns även transportbidrag, en kompletterande finansiering för företag i gles bebyggelse med långa avstånd.

Konkurrensutsatta medel

Konkurrensutsatta medel är de medel som regionerna söker i konkurrens med varandra och andra aktörer. Här återfinns ofta finansiering riktat mot forskning och innovation. Merparten av dessa medel tilldelas regioner med tät befolkning och många lärosäten. Närmare 70 procent av de konkurrensutsatta medlen hamnar i antingen Skåne, Västra Götaland eller Stockholm.

EU:s fonder

En stor del av finansieringen av det regionala utvecklingsuppdraget kommer från EU och Sammanhållningspolitiken. Precis som med 1:1-anslaget sker en fördelning bland EU:s samtliga regioner baserad på de förutsättningar som föreligger.

För regionerna i Sverige är det fyra olika typer av fonder som är i centrum:

 • Socialfonden (kompetensförsörjning och arbetsmarknad)
 • Regionalfonden (företagande, forskning och utveckling)
 • Landsbygdsprogrammet (landsbygdsutveckling) samt
 • INTERREG (gränsöverskridande program mellan medlemsstater).

14 av 21 regioner hämtar över hälften av sitt samlade utvecklingskapital från dessa fonder.

Egna medel

Egna medel utgör den del av finansieringen som regionerna själva skjuter till utifrån den egna beskattningsrätten. Det är därför ytterst upp till respektive regionfullmäktige att avgöra hur mycket av dessa egna skattemedel som investeras för att finansiera regional utveckling.

Även här skiljer finansieringen sig åt. Flera regioner tenderar dock med tiden att öka andelen egna medel till regional utveckling.

SKR:s kartläggning av finansieringen av de regionala utvecklingskapitalet

Finansiering av regionalt utvecklingsarbete, 2020

Regionalt utvecklingskapital, kartläggning av regionala utvecklingsresurser, 2017 (PDF) Pdf, 1 MB.

Rättelse

I tabell 3 i rapporten Regionalt utvecklingskapital, kartläggning av regionala utvecklingsresurser, 2017 har rubriceringen blivit fel:

 • Kolumn-rubriken "1.1 Projektmedel" anger summan av Regionala företagsstöd.
 • Kolumnrubriken "1.1 Regionala företagsstöd" anger 1.1 Projektmedel.

Informationsansvarig

 • Ellinor Ivarsson
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.