Publicerad 22 april 2024

Sammanhållningspolitik, EU

Sammanhållningspolitiken är EU:s viktigaste investeringsverktyg för att skapa tillväxt och sysselsättning lokalt och regionalt i Europa. Regionala prioriteringar och inflytande över medlen är en förutsättning för ett framgångsrikt regionalt utvecklingsarbete.

Sammanhållningspolitiken är både mål och medel:

 • Artiklarna 174–178 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).
 • Ett av EU:s främsta mål är att stärka den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen.
 • Medel i EUs långtidsbudget – sammanhållningspolitiken: en investeringspolitik.

Sammanhållningspolitiken syftar till att minska regionala skillnader och ojämlikheter inom EU och står för en tredjedel av EU:s totala budgetram. EU:s budget för programperioden 2021-2027 omfattar 392 miljarder euro för sammanhållningspolitiken.

Sammanhållningspolitikens mål för 2021-2027 är

 • Ett smartare EU tack vare innovation, digitalisering, ekonomisk omvandling och stöd till småföretagen.
 • Ett grönare, koldioxidfritt EU som genomför Parisavtalet och investerar i energiomställning, förnybara energikällor och klimatarbete.
 • Ett mer sammankopplat EU, med strategiska transportnät och digitala nät.
 • Ett mer socialt EU som följer principerna i den europeiska pelaren för sociala rättigheter och stöder bra arbetstillfällen, utbildning, kompetens, social inkludering och en jämlik hälso- och sjukvård.
 • Ett EU som står närmare medborgarna som stöder lokala utvecklingsstrategier och hållbar stadsutveckling i hela EU.

Investering för tillväxt och sysselsättning sker genom Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska socialfonden plus (ESF+), Fonden för en rättvis omställning (FRO), Interreg: Europeiskt territoriellt samarbete och genom EU-instrument och tekniskt EU-stöd förvaltat av Europeiska kommissionen (TSI).

För mer information om sammanhållningspolitikens genomförande i Sverige:

EU:s fonder och program 2021–2027, SKR

Sammanhållningspolitiken efter 2027

SKR intressebevakar kontinuerligt utvecklingen av sammanhållningspolitiken och för framtida regionalpolitik på EU-nivå tillsammans med kommuner och regioner genom olika nätverk. Frågan bereds på SKR:s beredningar, där framförallt EUB och TRU-beredningen samt SKR:s styrelse men sammanhållningspolitiken är ofta ämne på politikerforum och tjänstepersonsforum, där regionala politiska företrädare träffas för dialog med regeringen.

SKR:s ställningstagande gällande utformningen av EU:s sammanhållningspolitik efter 2027.

Informationsansvarig

 • Anna Hamberg
  Sektionschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.