Publicerad 29 maj 2023

Så fungerar regional utveckling i praktiken

Det regionala ledarskapet utövas utan formella maktmedel eller traditionell ordergivning. Uppdraget innebär att arbeta efter långsiktiga mål och att samla och förankra arbetet. Man arbetar med och genom andra aktörer för att lyckas, i ett ständigt pågående processarbete där enighet är en framgångsfaktor. Insikten om detta är en nyckel i det regionala utvecklingsarbetet.

Den regionala utvecklingsstrategin, RUS, som utgångspunkt

Det regionala utvecklingsarbetet utgår från den regionala utvecklingsstrategi som ska tas fram i länen. Vad strategin ska innehålla är inte formulerat i lag. Dock ställer staten ett antal krav i förordningen om regionalt tillväxtarbete:

Den regionala utvecklingsstrategin ska vara en samlad och sektorsövergripande strategi för det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet i ett eller flera län och innehålla mål och långsiktiga prioriteringar.

Det betyder att regionen ansvarar för att ta fram en regional utvecklingsstrategi, men att det är länets aktörer tillsammans som anger innehåll och står för det faktiska genomförandet.

Strategin ska bidra till sektorsövergripande samverkan mellan länen och mellan aktörer på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Den ska ligga till grund för strukturfondsprogrammen (ESI-fonderna) och utarbetas i nära samverkan med berörda kommuner, länsstyrelser och andra statliga myndigheter. Även näringslivet och det civila samhällets organisationer ska erbjudas möjligheter till samverkan.

Enighet ger styrka

Om den regionala utvecklingspolitiken ska kunna göra skillnad krävs att beslut om mål och medel fattas med stor politisk enighet. Konsensus kring en utvecklingsstrategi är ett villkor för att denna ska uppfattas som trovärdig och kunna vägleda utvecklingsarbetet.

Enighet gör regionen till en stark företrädare för länet i omvärlden. Till exempel när påverkansarbete för nya infrastruktursatsningar, lokalisering av statliga myndigheter till länet eller fler platser till högskolan bedrivs, är det en styrka att ha länets aktörer bakom sig i arbetet.

Processarbete – en metod för att skapa regional utveckling

Flera olika typer av aktörer inom regionen ansvarar tillsammans för det regionala utvecklingsarbetet, för prioritering, finansiering och genomförande. Regionens roll är att leda en gemensam process tillsammans med länets aktörer.

Regionalt utvecklingsarbete – en process

  • För att lyckas med det regionala utvecklingsarbetet krävs ofta en genomarbetad analys som bildar en gemensam kunskapsbas för alla intressenter.
  • Utifrån analysen krävs dialogarbete, där länets aktörers olika ambitioner och perspektiv diskuteras. Olikheten bland aktörerna är både en styrka och en svaghet, men leder dialogen fram till en gemensam väg framåt, där alla inblandade parter känner ett gemensamt ägande är mycket vunnet.

    Ett lyckad dialog bygger på öppenhet och transparens men även på att skapa mötesplatser för dialog och gemensamt agerande. Men det är lika viktigt att använda andras arenor när så behövs.
  • Slutligen bör lärande vara ständigt närvarande i processen. Det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet är ofta komplext och saknar en på förhand given lösning. Att utvärdera och lära av andra är centralt för att skapa förutsättningar för utveckling.

Det tar tid att bygga gemensamma strukturer, många insatser kan ta mellan 5-20 år innan det går att se konkreta resultat. Därför är det avgörande att alla känner ett förtroende och ansvar för det arbete som bedrivs.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Ellinor Ivarsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.