Publicerad 21 december 2021

Beslut och ändringar gällande taxan

Kommunfullmäktige fattar beslut om avgifterna i taxan. Även ändringar av taxan måste beslutas av kommunfullmäktige.

Innehåll i kommunens taxa

Den taxa som fullmäktige ska anta behöver bland annat innehålla följande delar:

  • Kommunens taxebestämmelser
  • Kommunens taxetabeller
  • Kommunens tids- och kostnadsuppskattningar
  • Övrigt material som behövs för taxans förståelse, exempelvis kommu­nens principer för uttag av planavgift

Kommunfullmäktiges beslut om taxa

Av 12 kap 10 § PBL framgår att grunderna för hur avgifterna ska beräknas ska anges i en taxa som beslutas av kommunfullmäktige. Kom­munfullmäktiges beslut kan exempelvis formuleras enligt följande:

Med stöd av 12 kap 10 § PBL beslutar kommunfullmäktige att anta bi­lagda taxa med avgifter för besked, beslut eller handläggning enligt plan- och bygg­lagen.

Kommunfullmäktige kan inte delegera rätten att besluta om taxan till nämnd. Det innebär att ändringar av taxan måste beslutas av kommunfullmäktige. Det krävs stöd i taxan för att avgifter ska kunna tas ut för pröv­ning enligt PBL.

Om kommunen väljer att inte avgiftsbelägga viss prövning innebär det att den verksamheten måste skattefinansieras.

Plan- och bygglag, riksdagen

Överklagande av beslut om taxa

Det är alltid en fördel om kommunfullmäktige kan anta taxan i så god tid som möjligt innan den ska börja gälla. Det beror på att ett sådant beslut kan överklagas genom laglighetsprövning (13 kap KL och 13 kap 1 § 6. PBL). Det kan leda till praktiska problem om antagandebeslutet upphävs efter överklagande genom att avgifter som tagits ut med stöd av beslut då kan behöva återbetalas.

Det finns däremot inget hinder mot att tillämpa en antagen taxa innan beslutet har vunnit laga kraft (13 kap 14 § kommunallagen). Taxan gäller från och med det datum då protokollet med beslutet har justerats, om inte senare tidpunkt angivits.

Viktigt att hålla taxan aktuell

Det är viktigt att hålla taxan aktuell. Förutsättningar kan ändras, tidsuppskattningar behöva justeras, förändrade kostnader påverkar handläggningskostnaden per timme och så vidare. Det är en naturlig del av arbetet med taxan att behöva göra förändringar och ta upp taxan för nya beslut i kommunfullmäktige.

Kommunen bör ha en plan för kommande revideringar av taxan. Att analysera avgiftsnivåerna och följa upp dem i förhållande till nämndens kostnader bör också ingå i byggnadsnämndens löpande ekonomiuppföljning.

Ibland kan det finnas ett behov av att göra ändringar av avgifterna i taxan för att anpassa dem till ett förändrat kostnadsläge, utan att det finns någon politisk ambition att exempelvis förändra grunderna för beräkningen av avgifterna. Kommunen kan då vilja göra denna förändring utan att fullmäktige ska behöva fatta detta beslut. I det fallet kan det vara bra att använda indexuppräkning av taxan.

Indexuppräkning av taxan

Informationsansvarig

  • Kristina Isacsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.