Publicerad 14 april 2023

Taxa för tillsyn av individuell mätning och debitering, IMD

Från den 1 juli 2021 gäller krav på individuell mätning och debitering (IMD) av värme och tappvarmvatten i flerbostadshus. SKR tillhandahåller underlag för konstruktion av taxa för byggnadsnämndens tillsyn enligt lagen om energimätning i byggnader.

Från den 1 juni 2022 gäller en ny Lag (2022:333) om energimätning i byggnader som ersätter den tidigare lagen (2014:267) om energimätning i byggnader. Den nya lagen innebär inga förändringar avseende byggnadsnämndens tillsyn men medför att SKR:s taxeunderlag har justerats med nya laghänvisningar.

Enligt Lag (2022:333) om energimätning i byggnader är det den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom plan- och byggområdet (byggnadsnämnden) som har tillsyn över att de skyldigheter som anges i lagen fullgörs. Kommunen får ta ut avgifter för sin tillsyn och meddela föreskrifter om avgifternas storlek.

SKR har tagit fram ett underlag för taxa för ärenden om tillsyn enligt lagen om energimätning i byggnader. SKR ger inga rekommendationer till avgifter. Det är den enskilda kommunen som upprättar och beslutar om sina taxor och det är kommunens kostnader som ska speglas i taxans avgifter.

Underlag för taxa vid tillsyn enligt Lag (2022:333) om energimätning i byggnader

Taxeunderlaget består av ett underlag för taxebestämmelser som kan användas för att ta fram kommunens egen taxa. Taxeunderlaget bygger på att en timavgift tas ut för tillsynen. Avgiften i det enskilda ärendet beräknas därmed genom att kommunens handläggningskostnad per timme multipliceras med det antal timmar handläggningstid som kommunen ägnat åt det specifika ärendet. För att ta fram en taxa enligt underlaget behöver därför också kommunens handläggningskostnad per timme beräknas. I det enskilda ärendet måste kommunen också kunna redovisa nedlagt antal handläggningstimmar.

Det är viktigt att notera att kommunen alltså får ta ut avgifter för byggnadsnämndens tillsyn enligt lagen om energimätning i byggnader. Det är en stor skillnad jämfört med byggnadsnämndens tillsyn enligt plan- och bygglagen, som inte får avgiftsbeläggas.

Underlag för taxebestämmelser

Handläggningskostnad per timme

Kommunens handläggningskostnad per timme är en viktig beståndsdel i att bygga upp taxan. Som stöd för att beräkna en eller flera handläggningskostnader per timme i kommunen, finns en särskild beräk­ningsmall.

Handläggningskostnad per timme

Beslut och ändringar av taxan

Det är kommunfullmäktige som fattar beslut om taxan. Även ändringar av taxan måste beslutas av kommunfullmäktige.

Ändring av kommunens delegationsordning

Byggnadsnämndens nya tillsynsuppgifter innebär att kommunens delegationsordning behöver ses över. Det kan gälla bland annat delegering av uttag av avgift och föreläggande om att lämna in de handlingar som behövs för byggnadsnämndens tillsyn. Om delegationsordningen inte omfattar ärenden om tillsyn enligt Lag (2022:333) om energimätning i byggnader, måste beslutet om avgiftsuttag i varje enskilt ärende fattas av byggnadsnämnden.

Delegationsordning

Informationsansvarig

  • Love Edenborg
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.