Publicerad 14 april 2023

Konstruktion av PBL-taxa

Det är viktigt för kommunerna att ha en välfungerande taxa för ärenden enligt plan- och bygglagen (PBL). SKR tillhandahåller ett underlag för konstruktion av taxa.

Kommunerna har ett stort ansvar för att handlägga ärenden enligt PBL. Det leder till kostnader för kommunerna. Lagen ger därför också kommunerna rätt att via en taxa ta ut avgifter från den sökande.

Plan- och bygglagen

En välfungerande taxa är viktig för att kommunerna ska kunna finansiera sin verksamhet inom området. Att upprätta en taxa är ett kommunalt ansvar. Som stöd för detta ger SKR ut underlag för taxekonstruktion som den enskilda kommunen kan använda för att upprätta sin taxa.

Det underlag som beskrivs här är det underlag som SKR tillhandahållit och utvecklat sedan 2014. Målet är att bidra till kommunala taxor som är långsiktigt ekonomiskt hållbara och lätta att arbeta med för såväl beslutsfattare och förvaltning som sökande.

Avgiften speglar den genomsnittliga kostnaden

Enligt PBL får en avgift inte överstiga kommunens genomsnittliga kostnad för den typ av besked, beslut eller hand­läggning som avgiften avser. Underlaget bygger på att med utgångspunkt i dessa formuleringar ge den enskilda kommunen ett redskap för att ta fram den genomsnittliga kostnaden för olika typer av besked, beslut och handläggning. Med det som underlag byggs sedan taxan upp för den egna kommunen.

Stödmaterial om taxan

Som en introduktion till taxan och taxeunderlaget finns två korta filmer. Filmerna kan exempelvis visas för byggnadsnämnden eller förvaltningen som underlag för en diskussion och kunskapshöjning om taxan, eller inför ett arbete med att ändra taxan.

Korta filmer om PBL-taxan

Att använda underlaget, steg för steg

Här hittar du en beskrivning av hur du upprättar en PBL-taxa med hjälp av SKR:s underlag.

Att använda underlaget, steg för steg

Tidsuppskattningar från andra kommuner

Att undersöka hur andra kommuner bedömt sin genomsnittliga tidsåtgång för olika ärendetyper kan vara till hjälp både för den kommun som för första gången ska bygga upp en ny taxa och för den kommun som ska uppdatera sin taxa.

Tidsuppskattningar från andra kommuner

Kommuner som använder taxeunderlaget

SKR undersöker regelbundet hur många kommuner som använder det nuvarande taxeunderlaget istället för det äldre underlaget från 2011.

Kommuner som använder taxeunderlaget

Informationsansvarig

  • Kristina Isacsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.