Publicerad 21 december 2021

Kommunal mark, markanvisningar

Det kommunala markinnehavet ser olika ut i olika kommuner. En del kommuner äger mycket mark och andra har ett begränsat markinnehav. Försäljningar och förvärv styrs av flera olika lagar och regler.

Kommunen har inte rätt att sälja mark till underpris. Försäljningen ska bland annat ske med hänsyn tagen till EU:s statstödsegler samt kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning och förbud att gynna enskilda näringsidkare. Det innebär att försäljning i princip ska ske till marknadspris, men olika faktorer som påverkar marknadsvärdet kan vägas in i ett anbudsförfarande.

Kommunen har rätt att lösa in mark för allmän platsmark eller utbyggnad av kommunal social service (till exempel skola, äldrevård). Det ska ske till för ändamålet marknadsmässigt pris, men även förväntningsvärdet ska räknas in och därefter ska ett påslag göras med 25 % enligt expropriationslagen. Denna typ av kommunala markförvärv kan på detta sett bli mycket kostsamma.

Marknadsvärde eller anbud

Försäljning av kommunal mark kan ske via direktanvisning på marknadsmässiga villkor eller efter ett anbudsförfarande

Vid ett anbudsförfarande (anbudstävling) kan andra faktorer än priset lyftas in i förfrågan, till exempel krav på byggstart, hyresrätter, hyresnivåer och/eller utformning. Ett anbudsförfarande kan utformas på olika sätt och med olika detaljeringsgrad:

  • Priset kan vara enda urvalskriterium.
  • Priset kan vara fast och urvalskriterierna handlar om fastställda krav.
  • Både pris och krav kan vara urvalskriterier.

Ett anbudsförfarande kan även ske i en tvåstegsprocess, med en första omgång som en prekvalificering.

Ett alternativ till försäljning kan vara att upplåta mark med tomträtt. Ingen försäljning sker, men en årlig avgift ska erläggas.

Tidigt eller sent i planprocessen

Försäljningen av kommunal mark kan ske tidigt i en planprocess. Då är köparen ofta delaktig i utformningen av området. Kommunen kan alternativt planlägga mark i förväg och sälja sent, när det finns en detaljplan som vunnit laga kraft. När försäljning sker sent kan det vara lämpligt att detaljplanen ger en viss flexibilitet för utbyggnaden. Kommunen kan i båda fallen ställa kompletterande krav i avtalet.

Kommunen bör arbeta med olika förfaranden vid olika typer av markanvisningar. Principer ska framgå av i kommunens riktlinjer för markanvisningar.

Stöd vid markanvisningar

SKR har tagit fram ett stöd för kommunerna i arbetet med avtal vid markförsäljning i samband med detaljplanering. Här beskrivs även kortfattat alternativet att upplåta mark med tomträtt.

Markanvisningar – grundläggande förutsättningar (PDF) Pdf, 966 kB.

Markpriser, bostäder

Det är inte priserna på kommunernas mark som gör det dyrt att bygga bostäder i Sverige, som det ofta påstås i den allmänna debatten. Mark är en relativt liten utgiftspost i bostadsbyggandet, visar en SKR-studie.

Enkät gällande markpriser för bostäder

Byggpriser bostäder

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Olof Moberg
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.