Publicerad 23 mars 2022

Byggstart efter färdig detaljplan

Det dröjer ofta mer än två år innan byggherren sätter spaden i marken där kommunen planerat för flerbostadshus. Det visar en SKR-studie från 2016. Tiden mellan färdig detaljplan och byggstart måste kortas.

Enkätstudien skickades till 64 kommuner där det byggts fler än 1 000 bostäder de senaste tio åren. Kommunerna fick bland annat frågan hur lång tid det tar från att en detaljplan börjat gälla fram till att ansökan om bygglov för flerbostadshus lämnats in och fram till att handlingar finns klara för att kunna sätta spaden i marken. Studien gällde ärenden från 2015.

Redo att bygga först efter två år

Kommunernas svar visar att drygt 60 procent av de som ska bygga, byggherrarna, inte har ansökt om bygglov inom ett och ett halvt år och inte heller varit redo att sätta spaden i marken inom två år efter det att detaljplanen börjat gälla (vunnit laga kraft).

Diagram 1: Tid från färdig detaljplan till ansökan om bygglov

Frågan i enkäten var: Hur lång var mediantiden från den dag - för ärendet aktuell - detaljplan vann laga kraft fram till den dag bygglov lämnades in med kompletta handlingar? 46 kommuner svarade på frågan.

Diagram 2: Tid från färdig detaljplan till meddelat startbesked

Frågan i enkäten var: Hur lång var mediantiden från den dag - för ärendet aktuell - detaljplan vann laga kraft fram till den dag startbeskedet meddelades. 46 kommuner svarade på frågan.

Längre tid än detaljplaneprocessen

Tiden fram till byggstart är alltså vanligen längre än den tid det tar för kommuner att arbeta fram en detaljplan, det led i processen som ofta beskylls för att fördröja bostadsbyggandet mest. En undersökning som Planprocessutredningen gjorde 2015 visar att det vanligen tar mellan ett och två år för kommuner att arbeta fram en detaljplan. Ibland mindre än ett år.

Beror sällan på att infrastruktur saknas

När SKR gjort studier som visar att det finns färdiga detaljplaner för många fler bostäder än det byggs, har studierna mötts av argument om att bostäderna inte byggs eftersom de ligger i oattraktiva lägen eller att kommunal infrastruktur inte finns på plats. Men denna studie gäller mark som någon bevisligen har velat bygga på. Därtill uppger få kommuner att byggstarten dröjer till följd av att infrastrukturen inte är utbyggd.

Diagram 3: Anledning till att ansökan om bygglov har dröjt

Frågan i enkäten var: Vilken är den huvudsakliga anledningen enligt er bedömning att bygglov har lämnats in senare än ett halvår efter att detaljplanen vunnit laga kraft. 39 kommuner svarade på frågan.

Bostäder måste börja byggas snabbare

Tiden mellan färdig detaljplan och byggstart behöver kortas och där har alla inblandade aktörer ett ansvar. SKR:s studie visar att bygg- och fastighetsbranschen behöver arbeta mer effektivt med planering, fastighetsbildning och projektering för att få byggen att komma igång tidigare. Som exempel kan bygg- och fastighetsbolag oftare förbereda byggprojekt parallellt med planprocessen så att de kan börja bygga så snart så snart som möjligt när en detaljplan börjat gälla.

Fakta om bygglov och startbesked

Den som vill bygga bostäder, byggherren, behöver ansöka om bygglov. Till bygglovet behövs ritningar som visar vad som ska byggas och var. För att få påbörja byggandet ska man ha fått ett startbesked från kommunen. För att få det ska byggherren bland annat ha lämnat in handlingar som visar hur bygget ska utföras.

Bygglovsansökan kan lämnas in redan när kommunen arbetar fram en detaljplan.

Informationsansvarig

  • Johan Sjöstrand
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.