Publicerad 7 oktober 2021

Byggkostnader, bostäder

Det är många faktorer som påverkar kostnaderna för att bygga bostäder. En av de saker som påverkar byggkostnaderna mest är valet av upplåtelseform.

Olika kostnader för hyresrätter och bostadsrätter

Statistiska centralbyrån, SCB, samlar in uppgifter om vad det kostar att bygga flerbostadshus. Statistiken är uppdelad i byggnadspriser (kostnader kopplade till uppförandet av byggnaden) och markpriser (till exempel köpeskilling, markarbeten, räntor och fastighetsbildning). Produktionspriset är den totala kostnaden för bostadsprojektet, det vill säga summan av byggnadspriser och markpriser samt moms och eventuell vinst eller förlust. Produktionspriset motsvarar försäljningspriset för objektet.

Den senast tillgängliga statistiken gäller 2018. Enligt den är produktionspriset 42 procent högre för bostadsrätter än för hyresrätter.

Priser för nyproducerade bostäder, SCB

Diagram som visar pris per kvadratmeter bostadsarea för nybyggda ordinära flerbostadshus.Förstora bilden

Pris per kvadratmeter bostadsarea för nybyggda ordinära flerbostadshus. Klicka på bilden för en större version.

Vinstuttag och bristande konkurrens

Troligen beror en stor del av de högre kostnaderna för bostadsrätter på vinster som tas ut vid försäljningen av bostäderna. Konkurrensverket konstaterar i en rapport från 2018 gällande företag som arbetar med bostadsutveckling:

”Även om bostadsbyggandet och antalet aktörer har ökat finns det inga tecken på att en minskad marknadskoncentration och fler aktörer har pressat ner de stora aktörernas lönsamhet, vilket indikerar att konkurrensen är begränsad på de marknader som de är verksamma på.” Myndigheten fortsätter: ”I princip har lönsamheten stigit hos samtliga företag sedan 2013 och om den har fallit har den gjort det från höga nivåer.”

Trots dessa konstateranden innehåller rapporten inga förslag på hur konkurrensen inom bostadsutveckling skulle kunna främjas.

Bättre konkurrens i bostadsbyggandet, rapport från Konkurrensverket (PDF)

Kommunernas markpriser – en liten utgiftspost

Att markkostnaderna är högre för bostadsrätter än för hyresrätter kan bland annat bero på att byggandet skett på mark som har högre marknadsvärde.

Trots det utgör köpeskillingen, det vill säga summan som bolag betalar för att få köpa mark, fortfarande en liten andel av kostnaderna för bostadsbyggandet, enligt en studie från SKR. Studien visar också att i de fall kommuner ställer krav på den aktör som köper marken, så handlar det vanligen om krav om att bygget ska komma igång innan en viss tidpunkt.

Markpriser, bostäder, studie från SKR

Höga kostnader för fel, brister och skador

Boverket har kartlagt kostnader kopplade till fel, brister och skador inom byggsektorn. Myndigheten konstaterar att kostnaderna är höga och skriver i en rapport: ”De sammanlagda fastighetsekonomiska kostnaderna för interna och externa åtgärdskostnader samt kostnader knutna till ineffektiv resursanvändning bedöms uppgå till 59–73 miljarder kronor per år. Om hänsyn dessutom tas till indirekta följdeffekter bedöms de totala fastighetsekonomiska kostnaderna kunna uppgå till så mycket som 83-111 miljarder kronor per år.” Det här är kostnader som med bättre styrning troligen kan minska i alla typer av byggprojekt.

Rapport om kostnader för fel, brister och skador i byggsektorn, Boverket (PDF)

Låg produktivitetsutveckling inom byggbranschen

Produktivitet är ett mått på hur effektiv en produktion är. I det projektorienterade byggandet är effektivitet i projektorganisation, logistik och styrning viktiga för att nå ökad produktivitet. Flera utredningar och studier ha genom åren visat på att produktivitetsutvecklingen inom byggbranschen är svag, bland annat betänkanden från Byggkommissionen och Byggkonkurrensutredningen. De har dock inte riktat några skärpta krav eller förbättringsstöd mot byggbranschen.

Skärpning gubbar! Betänkande från Byggkommissionen, Regeringen

Plats för fler som bygger mer, betänkande från Byggkonkurrensutredningen, Regeringen

Informationsansvarig

  • Jan-Ove Östbrink
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.