Publicerad 23 april 2024

Kostnader, digitalisering socialtjänsten

En första beräkning om vad det kostar socialtjänsten att investera i digitala lösningar är nu framtagen. Kartläggningen visar tydligt på att det finns ett behov av att kommuner och staten samlas för att göra gemensamma prioriteringar.

Rapport ”Vad kommer det att kosta socialtjänsten att investera i digitala lösningar?”

Behoven av välfärd ökar och där vi behöver nyttja digitaliseringens möjligheter. För socialtjänsten finns det stora möjligheter att utveckla arbetssätt med hjälp av digitalisering. Att följa med i denna utveckling ställer nya eller förändrade krav på alla verksamheter. Detta i sin tur ställer krav på olika former av investeringar. På uppdrag av SKR har PwC identifierat centrala investeringsområden och fått fram en samlad kostnadsbild för digitala lösningar.

Syftet med rapporten är att få en indikation på hur kostnaderna ser ut över tid och vilka investeringar som behöver göras. För kommunerna ger det en bild av vilka investeringar som är aktuella idag och i framtiden, vilket ger stöd till budgetarbetet. På en nationell nivå handlar det om att ge en rikstäckande bild över vilka investeringskostnader det krävs för att digitalisera socialtjänsten i Sverige samt vilka områden som kan vara aktuella att prioritera och gemensamt satsa på.

Är du intresserad av att ta del av rapporten ”Vad kommer det att kosta socialtjänsten att investera i digitala lösningar? ”kontakta SKR via kontaktformuläret på sidan.

Tre centrala investeringsområden

I uppdraget har fokus varit på att beräkna kostnader för investeringar i teknik och relaterade lösningar och tar inte höjd för kostnader för de mjuka delar såsom projektledning, förändringsledning, utvecklingskostnader och införande. Dessa utgör en stor del för den samlade satsningen men är svårt att få fram en kostnadsbild för.

Tre huvudsakliga områden har identifierats för digitalisering av socialtjänsten; Digital infrastruktur, Digital service och Digitala verktyg. Dessa har i sin tur brutits ned till flera nivåer. Utöver dessa har även kostnaden för verksamhetssystem tagits med.

Samlad kostnadsbild

I dagsläget är den totala beräknade investeringskostnaden för digitala lösningar i socialtjänsten uppskattad att uppgå till ca. 14,1 miljarder kronor. I detta inkluderas endast den initiala kostnaden samt driftkostnader (ej utvecklingskostnader eller förvaltningskostnader) beräknade på 1 år. Beloppen som räknas fram är endast ett estimat för att ge en indikation, det kommer att ske samlat för riket samt för respektive kommungrupp (ej på enskild kommunnivå). De framtagna investeringarna är alltså inte heltäckande utan ska ses som ett stöd/utgångspunkt för att påbörja digitaliseringen.

Den demografiska utvecklingen är en utmaning samtidigt som socialtjänsten har en ansträngd ekonomi. De tekniska investeringar som krävs uppskattas till ca 14 miljarder kronor. Beräkningen täcker inte in alla de delar som kommer krävas och den verkliga summan är med stor säkerhet högre, men ger ändå en fingervisning. Kostnadsbilden visar på att för de initiala investeringskostnaderna krävs en nationell satsning med samfinansiering, då kommunerna inte har möjlighet att ensamt bära dessa investeringar.

Vidare arbete

Digitalisering är ett sätt för socialtjänsten att kunna bemöta de växande och förändrade behoven. Rapporten ger en grund att utgå ifrån om vilka investeringar och satsningar som görs och utifrån vilka behov. Det visar också att det behövs samverkan och samordning, framförallt behövs det ett ökad stöd för den nationella digitala infrastrukturen.

Kommunernas roll

Det är i kommuner som den största insatsen behöver ske för att kunna utveckla verksamheter och arbetssätt med stöd av digitaliseringen. För det krävs det att kommuner investerar både pengar och tid och utgår från en grundlig behovsanalys. Kommuner behöver se vad de investerar i idag och inom vilka delar? Vilka av dessa delar är kommunövergripande? Samordning och samverkan behövs inom kommun, mellan kommuner och mellan kommun och region.

Statens roll

Staten har en central roll för att ge kommuner förutsättningar i digitaliseringsarbete och behöver skapa de grundläggande förutsättningarna vad gäller en nationell digital infrastruktur. Detta genom att säkerställa finansieringen men också investeringar i infrastrukturen, såsom tillgång till bredband, e-legitimation för alla samt principer och standarder för digitala tjänster.

SKR:s roll

SKR ska ge service och stöd till kommuner, skapa mötesplatser för erfarenhetsutbyte och ge stöd till samordning samt samverkan. SKR ska också bedriva påverkansarbete för att skapa bästa förutsättningar för medlemmarnas digitalisering och bidra till att gemensamt hitta vägen framåt kring arbetet med digitaliseringsutveckling.

Läs mer

Informationsansvarig

  • Klas Nilsson
    Projektledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.