Publicerad 13 juni 2024

Myndigheters ansvarsområden för ensamkommande barn

SKR har ett väl etablerat samarbete på nationell nivå med Migrationsverket, Socialstyrelsen och länsstyrelserna samt med andra relevanta myndigheter vid behov. SKR för även en bred dialog med Regeringskansliet som syftar till både omedelbara och mer långsiktiga lösningar.

Ett gemensamt ansvar

Kommuner och regioner har tillsammans med relevanta myndigheter – till exempel Migrationsverket, Socialstyrelsen, länsstyrelserna och Skolverket - ett gemensamt ansvar för mottagandet av ensamkommande barn och unga.

Socialstyrelsen

Socialtjänstens mottagande av barnen omfattas i stort sett av samma regler som andra barn och unga i behov av stöd eller skydd. Socialstyrelsen styr och vägleder socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och unga. På Kunskapsguiden finns mycket bra information, exempelvis Socialstyrelsens handbok för socialtjänsten gällande mottagandet av ensamkommande barn och unga.

Ensamkommande barn och unga, Kunskapsguiden

Migrationsverket

Migrationsverket har ett huvudansvar för mottagandet av asylsökande.

Migrationsverket om ensamkommande barn och unga

Inspektionen för vård och omsorg, IVO

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) utövar tillsyn av verksamheten oavsett om den drivs direkt av kommun eller region eller av en enskild. Syftet med tillsynen är att upptäcka och påtala brister som kan påverka säkerheten för den enskilde, samt att kontrollera att verksamheterna uppfyller lagstadgade krav och upprätthåller en god kvalitet.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO

Skolverket

Skolverket är det offentliga skolväsendets centrala förvaltningsmyndighet och riktar sig till skolors huvudmän, skolchefer, skolledare, pedagoger, elever och föräldrar.

Myndigheten har till uppgift att styra, stödja, följa upp och utvärdera kommuners och skolors arbete, med syfte att förbättra kvaliteten och resultaten i verksamheterna.

Skolverket

Skolinspektionen

Skolinspektionen är den myndighet som kontrollerar att verksamheterna inom det offentliga skolväsendet följer gällande lagar och bestämmelser.

Skolinspektionen

Länsstyrelserna

Länsstyrelsen har flera ansvarsområden: tillsyn över överförmyndare, rådgivande funktion samt verka för att det finns beredskap och kapacitet i kommunerna att ta emot ensamkommande barn och unga.

Länsstyrelserna

Informationsansvarig

  • Ove Ledin
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.