Publicerad 27 mars 2024

Överenskommelser, avtal och uppföljning för SSBTEK

Här hittar du överenskommelser för SSBTEK, bilagor och mallar för avtal och villkor, samt information om finansiering samt utvärderingar av tjänsten.

Överenskommelse, bilagor och mallar för SSBTEK

Här hittar du aktuella avtalsdokument för Överenskommelse om effektiv informationsöverföring och tjänsten SSBTEK. För att utveckla SSBTEK ytterligare har de samverkande myndigheterna, a-kassor och SKR under 2021-2022 sett över avtalens innehåll och form.

De nya avtalen innebär bland annat följande:

  • Kommuner får avtalsmässigt rätt att använda tjänsten vid automatisering av handläggningen.
  • SKR:s personuppgiftsbiträdesavtal och instruktion har inarbetats i avtalet för ökad standardisering och igenkänning.
  • Det nya avtalet stärker uppföljning av informationssäkerhet genom att en granskningsmöjlighet har införts där kommuner, på begäran, ska visa upp bedömning av dataskyddet, i enlighet med krav i GDPR.
  • Ändringshantering av avtalet har även införts så att skriftliga godkännanden inte behöver inhämtas på nytt utan anslås digitalt.

I övrigt har immaterialrättsliga stadganden om gemensamt ägande mellan avtalets parter tagits fram. Vidare har reglering av ansvar och skadestånd förtydligats och en eskaleringsordning införts

Avtal och anslutning för handläggning av ärenden inom tjänsten SSBTEK, Försäkringskassan

Gemensamma dokument för alla parter

Överenskommelse om myndighetssamverkan för effektiv informationsöverföring (PDF) Pdf, 344 kB.

Definitioner (PDF) Pdf, 154 kB.

Allmänna villkor (PDF) Pdf, 195 kB.

Reglering av ansvar (PDF) Pdf, 152 kB.

Part som deltar i tjänst

Beskrivning och tjänstespecifika villkor för SSBTEK (PDF) Pdf, 660 kB.

Uppgiftslämnare

Anslutningsavtal uppgiftslämnare (PDF) Pdf, 606 kB.

Kommun

Anslutningsavtal, kommun (PDF) Pdf, 246 kB.

Personuppgiftsbiträdesavtal (PDF) Pdf, 293 kB.

Driftspart

Driftsavtal (PDF) Pdf, 319 kB.

Finansiering och avgifter för anslutning

SSBTEK finansieras genom en årlig anslutningsavgift. Avgiften fastställs varje år av SKR. Avgiften används till förvaltning och utveckling.

Kostnaderna för att ansluta till SSBTEK har sjunkit över tid. Åren 2015-2016 var den årliga taxan en krona per kommuninvånare. År 2017 sänktes kostnaden till 80 öre per invånare. 2018 sänktes kostnaderna ytterligare till 60 öre per kommuninvånare, eftersom Försäkringskassans drift från och med då finansierades av statliga anslag, och inte längre belastade SSBTEK:s budget.

Utvärdering av SSBTEK

Över 90 procent av Sveriges kommuner är anslutna till SSBTEK. Fem miljoner frågor besvaras av SSBTEK varje år.

PWC har under 2018, på uppdrag av SKR, utvärderat SSBTEK. Utvärderingen bygger på intervjuer med kommuner och myndigheter. I intervjuerna framkommer att 90 procent av handläggarna upplever att SSBTEK sparar tid i handläggning.

Utvärdering SSBTEK (PDF, nytt fönster) Pdf, 991 kB.

Utmärkelser

KommITS gav 2016 utmärkelsen Årets digitaliseringsprojekt till tjänsten SSBTEK.

Informationsansvarig

  • Cecilia Fredriksson
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.