Publicerad 25 augusti 2023

Barn och unga vuxna placerade i annan region

Barn och ungdomar som är placerad av socialtjänst ska erbjudas regelbunden och fullständig tandvård. För barn och ungdomar som avtjänar straff inom Kriminalvården gäller akuttandvård.

Socialtjänsten ska inför en placering konsultera barnets tandläkare eller tandhygienist kring barnets tandhälsa. Bedömning av tandhälsa ska göras om det har gått mer än ett år sedan föregående undersökning och patienten tidigare inte har varit på undersökning hos den ansvarige vårdgivaren. I övriga fall hämtas uppgifter från den senaste undersökningen och eventuella daganteckningar därefter. Med undersökning menas fullständig undersökning utförd av tandläkare eller tandhygienist.

Material för barns behov i centrum, Socialstyrelsen

Barn och unga som är placerade i familjehem, hem för vård eller boende, HVB (enligt socialtjänstlagen 2001:453, alternativt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga 1990:52, ska liksom övriga barn och unga i den mån det är möjligt erbjudas regelbunden och fullständig tandvård.

Barn och unga vuxna som är dömda för brott och avtjänar straff på en av Kriminalvårdens anstalter ska erbjudas akut tandvård. I den mån det är möjligt och efter kontakt med hemregionen kan även regelbunden och fullständig tandvård ges.

Akuttandvård kan utföras med ersättning från barnets/den unga vuxnas hemregion. Med akuttandvård avses ett första besök och akut tandvård.

Akut utomlänstandvård till barn/unga vuxna som inte är listade hos vårdgivaren faktureras barnets/den unga vuxnas hemregion enligt Folktandvårdens prislista i respektive vårdregion. Regionala rutiner för fakturor som avser utförd akutbehandling gäller.

Om ytterligare vård (planerad allmäntandvård) behövs, ska hemregionen kontaktas innan ytterligare behandling utförs. Regionala rutiner gäller.

Informationsansvarig

  • Gunnel Håkansson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.