Publicerad 7 september 2023

Testning covid-19

Från april 2022 klassas inte som samhällsfarlig sjukdom. Däremot gäller fortfarande att konstaterade fall ska anmälas till den regionala smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten har beslutat att covid-19 att inte längre kräver smittspårning i verksamheter som vårdar eller har omsorg om personer med en hög risk att bli allvarligt sjuka av covid-19. Ansvaret att bedöma behovet av smittspårning övergår då till vård- och omsorgsverksamheterna i kommuner och regioner.

Regionerna fortsätter följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om det återigen skulle bli aktuellt med bredare provtagning och smittspårning.

Delrapport regionernas arbete med provtagning

SKR skickade kvartalsvis under 2021 och 2022 en rapport till regeringen utifrån överenskommelsen om provtagning för covid-19.

Delrapporter 2022

Delrapport 4, 21 december

Regionerna beskriver i sin rapportering för kvartal fyra 2022 att testning och smittspårning fungerar bra. Folkhälsomyndighetens uppdrag att säkerställa nationell testkapacitet för storskalig testning övergick vid kvartal 2 2022 till beredskapsuppdrag. Folkhälsomyndigheten har uppgett till SKR att den bedöms som fortsatt aktuell även under kommande vintersäsong. Från och med årsskiftet 2022/2023 upphör staten med att stödja regionerna ekonomiskt i provtagning för covid-19. SKR vill understryka vikten av att den regionala och statliga nivån har god kommunikation och regelbundna avstämningar av den fortsatta smittspridningen.

Delrapport 4, Regionernas arbete med provtagning 19 december-22 (PDF) Pdf, 136 kB.

Delrapport 3, 30 september

Regionerna har under tredje kvartalet 2022 fortsatt arbetet med att tillhandhålla en ändamålsenlig testning och smittspårning i hela landet. Arbetet har utgått från de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten beslutat. Vecka 37 testades cirka 25 700 individer med PCR-testning och samma vecka rapporterades cirka 9000 tagna antigentester. Regionerna efterfrågar tydlig vägledning från Folkhälsomyndigheten om hur myndigheten ser på det långsiktiga behovet av provtagning och smittspårning för senhöst 2022 och därefter vintern/våren 2023. 

Delrapport 3, Regionernas arbete med provtagning 30 september-22 (PDF) Pdf, 185 kB.

Delrapport 2, 23 juni

Regionerna har under andra kvartalet 2022 fortsatt med att tillhandhålla testning och smittspårning i hela landet. Under andra kvartalet har dock antalet tagna tester successivt gått ned. Folkhälsomyndighetens uppdrag att säkerställa nationell testkapacitet för storskalig testning har avslutats och övergått till ett beredskapsuppdrag. Myndigheten ska fortsätta att ta fram prognoser för omfattningen av testning och smittspårning och besluta hur vägledningen för testning och smittspårning bör se ut. Regionerna rapporterar att de har beredskap för att återigen skala upp sin smittspårningsverksamhet inom rimlig tid.

Delrapport 2, Regionernas arbete med provtagning 22 juni-22 (PDF) Pdf, 168 kB.

Delrapport 1, 30 mars

Regionerna har under första kvartalet 2022 tillhandhållit en ändamålsenlig testning och smittspårning enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. I slutet 2021 uppstod en kraftigt ökad efterfrågan av testning för covid-19. Regionerna genomförde då en omfattande uppskalning av kapacitet för testning och smittspårning. För perioden vecka 1 till vecka 10 genomfördes 465 000 antigentester som kan jämföras med de 10 sista veckorna i slutet av 2021 då antalet var 232 000 antigentester.

Folkhälsomyndighetens uppdrag att säkerställa nationell testkapacitet för storskalig testning avslutas efter kvartal 1 2022 och övergår därefter till ett beredskapsuppdrag.

Delrapport 1, Regionernas arbete med provtagning 30 mars-22 (PDF) Pdf, 258 kB.

Delrapporter 2021

Delrapport 4, 20 december

Folkhälsomyndigheten rekommenderade i november återigen en bred testning av befolkning inklusive dubbelvaccinerade. Därefter har regionerna genomfört ett omfattande arbete för att öka kapacitet, den betydande uppskalningen pågår fortfarande. Vecka 49 testades 345 840 individer med PCR-testning vilket är mer än en dubblering jämfört med två veckor tidigare.

Delrapport 4- regionernas arbete med provtagning 20 december 2021 (PDF) Pdf, 410 kB.

Delrapport 3, 30 september

Regionerna fortsätter att genomföra ett omfattande arbete med testning och smittspårning i hela landet. Arbetet utgår ifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Regionerna ser fortsatt behov av att upprätthålla hög kapacitet kring smittspårning och testning utifall smittläget skulle ändras under hösten.

Delrapport 3 - regionernas arbete med provtagning 30 september 2021 (PDF) Pdf, 253 kB.

Delrapport 2, 24 juni

Kapaciteten för testning och smittspårning har fortsatt byggas ut under våren. Regionerna har en god kapacitet för provtagning och samtliga erbjuder provtagning samma eller nästkommande vardag. Det finns ett fortsatt behov av att upprätthålla hög kapacitet utifall smittläget skulle ändras i sommar och nästa halvår. Det gäller även kapaciteten för smittspårning.

I överenskommelsen för 2021 framgår att medel avsatts för gemensamma insatser för digitala lösningar som till exempel att hantera bokningar av tester. I uppdraget till Inera ingår att tillhandahålla en nationell digital lösning för provtagning. Efter en snabb utveckling, både hos Inera och landets regioner, erbjuds idag olika kombinationer av digitala lösningar för att stödja provtagningsprocessen.

Testning och smittspårning i skolan har varit prioriterat under våren. Testning och breddad testning samordnas av regionens smittskydd som för regelbunden dialog med skolchefer och rektorer vid utbrott men även för planering inför hösten.

Delrapport 2 - regionernas arbete med provtagning 24 juni 2021 (PDF) Pdf, 302 kB.

Delrapport 1, 31 mars

Kapaciteten för testning och smittspårning har byggts ut kraftigt under senaste året. Regionerna har en god kapacitet för provtagning och erbjuder generellt provtagning samma eller nästkommande vardag. Det har även erbjudits antikroppstest som visar om individen tidigare haft covid-19 och utvecklat antikroppar. Sedan december 2020 används även antigentester eller så kallade snabbtester. Regionerna genomför ett omfattande smittspårningsarbete som har varit möjligt genom att regionerna har byggt upp strukturer för en väl fungerande flexibel smittspårning. SKR lyfter behovet av fortsatt stöd för omfattande smittspårning i enlighet med överenskommelsen mellan regeringen och SKR.

Delrapport 1 - regioneras arbete med provtagning 31 mars 2021 (PDF) Pdf, 208 kB.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Sofia Medin

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.