Publicerad 8 september 2022

Involvera kompetenser folkhälsa

Det är många kompetenser, nyckelpersoner och verksamheter som behövs i analys- respektive förbättringsarbetet eftersom folkhälsan påverkas av en mängd olika faktorer.

Intressenter

Det är bra att involvera kompetenser och funktioner från olika verksamheter i analysarbetet och gärna redan i planeringsskedet i samband med planeringen av en ny undersökning och uppföljning . Det bidrar till att få med olika kompetenser och viktiga aspekter från början. Det kan röra diskussioner om hur en hög svarsfrekvens ska uppnås, hur referensgrupper ska involveras och så vidare. För att analysera eventuella könsskillnader behövs ofta jämställdhetskompetens.

Intressentanalys

Sakkunniga personer kan vara verksamhetsansvariga, kvalitetsansvariga, planerare, stadsdelsutvecklare, trygghetssamordnare, miljöutvecklare, verksamhetsutvecklare, verksamhetskontrollers, utvecklingsledare, statistiker, ekonomer, kontaktpersoner för andra Öppna jämförelser med flera. Dessutom finns regionala stöd- och samverkansstrukturer mellan regioner och samtliga kommuner i länet, inom framförallt hälso- och sjukvård och socialtjänst. Ofta ingår även skola och funktioner med övergripande ansvar för folkhälsoarbete

Regionala samverkans- och stödstrukturer RSS

Sakkunniga kan finnas i folkhälsogrupp, välfärdsgrupp, hållbarhetsgrupp, jämställdhetsgrupp, regional utvecklingsgrupp eller analysgrupp men även inom andra verksamheter såsom primärvården, Länsstyrelsen, FoU, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, samordningsförbund eller kyrkan.

Analysarbetet som ska göras av samverkans- eller arbetsgruppen bör i huvudsak vara kopplat till budgetcykeln. Viktiga steg i uppföljningen är omvärldsanalyser, årsbokslut, delårsbokslut, tertialrapporter och månadsuppföljningar.

Informationsansvarig

  • Johanna Woltjer
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.