Publicerad 15 mars 2024

Kommunutredningen och försöksverksamhet

Kommunutredningen har lämnat sitt förslag till lösningar som ska bidra till att kommuner får förbättrad kapacitet att sköta sina välfärdsuppdrag. Försöksverksamhetskommittén har lagt fram fyra förslag på försöksverksamhet och SKR har varit delaktig i tre av förslagen.

Försöksverksamhet i kommuner och regioner

Försöksverksamhet handlar om att kommuner och regioner ska kunna testa nya lösningar inom olika verksamhetsområden, även om dessa går utanför befintligt regelverk eller lagstiftning.

Utredningen har den 14 december 2023 lagt fram fyra förslag på försöksverksamhet som kräver undantag från befintlig lagstiftning eller befintligt regelverk. SKR har varit med och tagit fram tre förslag:

 • Slå samman riktade statsbidrag för små kommuner.
 • Tillåta avtalssamverkan mellan kommun och region när det gäller vård i hemmet.
 • Öka samverkansmöjligheterna för kommunala lantmäterimyndigheter.

SKR:s styrelse har den 15 mars 2024 beslutat om ett yttrande på Försöksverksamhetskommitténs slutbetänkande: Förändring genom försök (SOU 2023:94).

Regeringen bör öppna upp för försöksverksamhet (yttrande), SKR

Förändring genom försök Försöksverksamhet i den kommunala sektorn, SOU 2023:94

Förändring genom försök, Regeringen

SKR:s remissvar på betänkande ”Starkare kommuner”

SKR:s yttrande i utredningen Starkare kommuner, SOU 2020:8

Så tycker SKR om kommunsammanslagningar

I yttrandet för SKR bland annat fram att:

 • Förslaget om en statsbidragsprincip är positivt. Det skulle underlätta för kommunerna om staten använder andra sätt än riktade statsbidrag för att styra kommunernas verksamhet.
 • Regeringen bör införa frikommunförsök och studieskuldavskrivning.
 • Kommunutredningen hamnar fel i analysen av kommunsammanslagningar och SKR motsätter sig skuldavskrivningar vid sammanläggningar.
 • Staten bör överväga ett riktat finansiellt stöd till kommuner med exempelvis kraftiga befolkningsminskningar eller ekonomisk obalans.

Slutbetänkandet i korthet

Kommunutredningens slutbetänkande

I korthet föreslår utredningen bland annat följande strukturella och ekonomiska åtgärder:

 • Frivilliga kommunsammanslagningar för att stärka kommunernas drifts- och utvecklingskapacitet. Staten tar över skulder från kommuner som frivilligt genomför kommunsammanläggningar.
 • En försöksverksamhet utreds där kommuner får ges undantag från bestämmelser i lag, förordning eller myndighetsföreskrift.
 • En kommundelegation inom Regeringskansliet som genom landshövdingarna för dialog med kommuner om strategisk samverkan och frivilliga sammanläggningar.
 • Godkännande av statsbidragsprincipen införs i syfte att staten primärt ska använda andra sätt än riktade statsbidrag för att styra kommunernas verksamhet.
 • En bred översyn av utjämningssystemet.

Informationsansvarig

 • Björn Kullander
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.