Publicerad 15 augusti 2022

Stödstrukturer, modeller

Kommuner och regioner arbetar med barnets rättigheter på olika sätt. Här presenteras en modell som bygger på stöd och samverkan.

SKR:s förhoppning är att modellen ska inspirera kommuner och regioner till nya initiativ och fördjupade aktiviteter i arbetet med barnets rättigheter. Här finns tips om vad som varit avgörande för att barnets rättigheter kommit på agendan.

Modellens delar

Modellen består av sju delar som visat sig ge framgång i arbete inom barnets rättigheter. Organisationen är vald utifrån två aspekter:

 • Den ena är att de arbetar rättighetsbaserat, det vill säga har ambitionen att respektera och förverkliga barnets mänskliga rättigheter i sin verksamheter.
 • Den andra aspekten är att den har en samlande funktion för ett geografiskt avgränsat område.
 • 1. Vilka beslut har organisationen fattat om barnrättsarbetet?

  En av de viktigaste förutsättningarna för ett långsiktigt arbete är att det finns beslut på högsta politiska nivå. Ofta har organisationen fattat någon typ av beslut långt tillbaka i tiden, men i takt med ökade kunskaper har skrivningarna förstärkts för att göra nya aktiviteter möjliga.

 • 2. Vilken organisation har riggats för att arbeta med rättigheterna?

  Det behöver finnas en samordnande funktion till exempel en arbetsgrupp och resurser för genomförandet.

 • 3. Vilka dokument är framtagna?

  Det kan röra sig om skrivningar i budgetdokument, policys, strategier eller handlingsplaner.

 • 4. Vilka aktiviteter kan kopplas till rättigheterna?

  Det är inte sällan aktiviteter av helt olika karaktär, skrifter som används för föräldrasamtal om rättigheter, utbildningar, konferenser, samtal med barn, barnronder på sjukhus samt att sprida kunskap till barn och unga. Idéerna är många och kreativiteten stor.

 • 5. Vad har upplevts som framgångsfaktorer i arbetet?

  Ofta lyfts vikten av att ha grundläggande beslut och en stabil organisation. Dessutom behöver det finnas kunskap i verksamheten och att arbetet prioriteras.

 • 6. Vilka utmaningar finns?

  En viktig del av arbetet är att se vilka utmaningar som finns. Arbetet med att tillämpa barnets rättigheter pågår kontinuerligt, därför måste någon i organisationen ständigt våga utmana rådande föreställningar och skapa förändring när så behövs.

  En stor utmaning som verkar gälla för de flesta, är att få till en fungerande samverkan med alla relevanta aktörer.

 • 7. Vad behöver planeras?

  En handlingsplan behöver upprättas. Använd gärna Strategin för att stärka barnets rättigheter, som underlag.

  Strategin för att stärka barnets rättigheter i Sverige, Regeringen

Informationsansvarig

 • Marie Lundin Karphammar
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.