Publicerad 12 mars 2024

Dygnsvila, nya bestämmelser

Från 1 oktober 2023 samt 1 februari 2024 gäller som huvudregel att alla medarbetare i kommuner och regioner ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod, och att arbetspass ska följas av dygnsvila.

Partsgemensam webbsändning om de nya arbetstidsreglerna för dygnsvila

Den 6 november 2023 genomförde SKR, Sobona, Vårdförbundet och Kommunal en gemensam webbsändning om dygnsvila. I sändningen besvaras många av de frågor som arbetsgivare och anställda har fört fram under den senaste tiden.

Webbsändning, nya arbetstidsregler

Arbetsgivaransvaret

De nuvarande bestämmelserna i Allmänna bestämmelser måste förändras och anpassas till de skyddsregler som finns om minsta dygnsvila i EU:s arbetstidsdirektiv. Detta görs efter att EU kommissionen uppmärksammat att det finns brister i avtalet avseende reglering om dygnsvila.

Eftersom det handlar om att säkerställa ett lagstadgat minimiskydd är det inte möjligt att komma överens om eller besluta om avvikelser från de avtalade bestämmelserna om dygnsvila på lokal nivå.

Undantag ges i vissa fall

Viss möjlighet till undantag från regler om minst 11 timmars dygnsvila finns i Allmänna bestämmelser. Möjligheten att göra undantag är mycket restriktiv och kan bara bli aktuell i verksamheter som har uppdrag att skydda liv, hälsa och säkerhet. Varje undantag förutsätter dessutom att det inte är möjligt att klara bemanningen på annat sätt. För att skydda medarbetare som får förkortad dygnsvila införs regler om hur kompenserande vila ska förläggas.

Frågor och svar om dygnsvila

Därför införs de nya reglerna

SKR och Sobona samt de fackliga motparterna som gemensamt tecknat Allmänna bestämmelser har gjort bedömningen att de nuvarande reglerna om dygnsvila inte uppfyller de minimiregler som anges i arbetstidsdirektivet. Därför har parterna gemensamt avtalat om nya bestämmelser som ska uppfylla direktivets krav.

Cirkulär om dygnsvila

Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser § 13 angående dygnsvila samt förläggning av arbetstid

Ändringar i PAN 20, Bilaga J och R till Allmänna bestämmelser (AB) angående dygnsvila samt förläggning av arbetstid

Överenskommelse om ändringar och tillägg i Huvudöverenskommelse (HÖK), bilagan Allmänna bestämmelser § 13 samt bilagan Specialbestämmelser för läkare

Förfarande vid begäran om dispens från Allmänna bestämmelser § 13 mom. 5

Överenskommelse om ändringar och tillägg i HÖK 21 samt AB:s Bilaga M Lärare

Detta säger forskningen

Regelbunden vila är enligt forskningen en förutsättning för ett hälsosamt och hållbart arbetsliv. Men det är också en viktig förutsättning för att de tjänster kommuner och regioner erbjuder invånare ska vara trygga, säkra och hålla en hög kvalitet. De nya reglerna kommer därför att vara bra både för medarbetare och för verksamheten.

Suntarbetsliv: Dygnsvila - så kan ni ta stöd av forskningen

Filmer om ändringar i Allmänna bestämmelser

Ta del av inspelade webbsändningar om varför nya bestämmelser införs och vad de innebär. Informationen är en sammanfattning av det nya regelverket som finns beskrivet i cirkulär 23:03.

Filmer om ändringar i Allmänna bestämmelser

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.