Publicerad 14 mars 2024

Arbetstidsförläggning inom dygnet-runt-verksamhet

Arbetstidsförläggningen är beroende av verksamhetens behov och tillgängliga resurser. Här hittar du stödmaterial om hälsosam arbetstidsförläggning, beräkning av bemanningsbehov, schemaläggning och schemaläggningsteknik.

Förutsättningar för en väl fungerande arbetstidsförläggning (SKR/Sobona och Vårdförbundet)

I en bilaga till Huvudöverenskommelsen om lön och allmänna anställningsvillkor (HÖK) mellan SKR/Sobona och Vårdförbundet ger centrala parter sin syn på förutsättningar för en väl fungerande arbetstidsförläggning. I HÖK mellan SKR/Sobona och Allmän kommunal verksamhet finns också en bilaga med motsvarande innehåll. Syftet med bilagan är att fungera som stöd i det lokala arbetet med en verksamhetsanpassad och hälsosam arbetstidsförläggning, som främjar heltidsarbete och stödjer ett långt, utvecklande arbetsliv.

Bilaga 5 a till HÖK 22 - Centrala parters syn på förutsättningar för en väl fungerande arbetstidsförläggning (PDF) Pdf, 114 kB.

Webbaserad utbildning, Region Skåne

Syftet med den här utbildningen är att ge chefer och medarbetare kunskap för att kunna göra goda val som främjar hälsa vid tjänstgöring blandad dag och natt.

Utbildningen tar cirka 15 minuter och består av tre delar. Du får först svara på några frågor om dig och ditt schema. Utifrån dina svar får du ett antal forskningsbaserade råd att tänka på i din vardag. Till sist finns också några reflektionsfrågor om hur vi påverkas av tjänstgöring blandad dag och natt.

Webbaserad utbildning i hälsofrämjande schemaläggning, Region Skåne

Verktyg för bemanningsbehov

I verktyget för personalplanering kan beräkningar göras för hur mycket personal som behövs för att täcka verksamhetens behov.

Verktyg för personalplanering (Excel) Excel, 192 kB.

Under den första fliken "Riktlinjer för bemanningsmål" finns en allmän beskrivning av bemanningsbehov och bemanningsmål som vägledning till verktyget.

Under fliken "Bemanningsbehov" fyller du i verksamhetens behov av bemanning under dygnets alla timmar. Det resultat du får fram är antalet heltider som behövs för att uppfylla det önskade bemanningsbehovet. Detta behov kan liknas vid minibehov.

För att få en bild av det totala behovet av bemanning inför schemaläggning måste hänsyn tas till den tid som skall avsättas för till exempel möten, utbildning, korttidsfrånvaro med mera som enheten själv ska täcka. Denna tid måste adderas till bemanningsbehovet.

Att tänka på när du fyller i bemanningsbehovet:

  • Olika passturer – variera start- och sluttid utifrån verksamhetens behov.
  • Överlappningstider vardag respektive helg kan vara olika beroende på att aktiviteterna varierar.
  • Relatera bemanningsbehov/bemanningsmål till tillgängliga resurser.

Helgbemanning

En avgörande faktor, för hur många medarbetare som behövs för att klara bemanningen, är hur frekvent helgtjänstgöringen är på enheten.

Under fliken "Helgbemanning" kan beräkningar göras för en schemaperiod på 10 veckor. Under fliken "Helgbemanning special" kan beräkningar göras för annan längd på schemaperioden.

Exempel på frågor att beakta angående helgbemanning:

  • Kan bemanningsbehovet sänkas på helgpassen?
  • Kan helgtjänstgöringen förtätas?
  • Kan personal från andra enheter involveras?
  • Kan medarbetare som arbetar 40 timmar/vecka, delta i helgtjänstgöringen?

Läs vidare

Grundläggande information om arbetstidsförläggning

Dygnsvila

Frågor och svar om riskbedömning och arbetstidsförläggning

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.