Publicerad 24 november 2023

Råd och stöd i arbetsrättsliga domstolsprocesser, tingsrätt

SKR:s arbetsrättsjurister kan företräda sina medlemmar samt arbetsgivarförbundet Sobona som ombud i rättegång vid tingsrätten.

Arbetsrättsjuristernas arbete som ombud ingår inte i medlemsavgiften utan debiteras särskilt. Ombudskostnaden är för närvarande 2 200 kronor per timme, exklusive moms. Därutöver debiteras för resa och logi.
När arbetsgivaren blir instämd till tingsrätten i ett arbetsrättsligt mål företräds arbetstagaren inte av en facklig organisation. Arbetstagaren kan företräda sig själv eller anlita ett ombud, till exempel en advokat eller en juridisk byrå.

 1. Kommun/region får en stämning från tingsrätten med posten. Stämningen och arbetstagarens ansökan om stämning skickas till arbetsgivaren tillsammans med ett delgivningskvitto.
 2. Kontakta SKR om ni vill ha SKR:s arbetsrättsjurister som ombud.
  E-post: info@skr.seTelefon: 08-452 70 00
 3. SKR ger snabbt besked om arbetsrättsjuristerna kan ta sig an målet som ombud för arbetsgivaren eller inte.
 4. Skriva under delgivningskvittot. Här bör noteras att endast den som är behörig att företräda arbetsgivaren i domstol enligt arbetsgivarens delegationsordning är behörig att underteckna delgivningskvittot! Delgivningskvittot skickas tillbaka till domstolen.
 5. Kort tid för svaromål typiskt sett 2 veckor från delgivning. Det står i handlingarna från tingsrätten. Arbetsgivaren bör därför kontrollera datum för när svaromål ska lämnas till domstol.
  Skicka samtidigt kopia av alla handlingar från domstolen (stämning och övriga handlingar) omgående per e-post till info@skr.se
 6. Besked från SKR om ombud. När SKR lämnat besked om vem som blir ombud i målet kommer en rättegångsfullmakt att skickas till arbetsgivaren för underskrift. Endast den som är behörig företrädare enligt kommunens/regionens delegationsordning kan underteckna fullmakten.
 7. Kontaktperson hos er. Arbetsgivaren behöver utse en kontaktperson som har uppdrag att hålla i kontakterna lokalt samt bistå med och ansvara för att det material som behövs i tvisten inhämtas med mera.
 8. Svaromål skickas in till tingsrätten. Ombudet ansvarar för att svaromål ges in till tingsrätten i tid.
 9. Datum bestäms för muntlig förberedelse. Tingsrätten bestämmer, i samråd med parterna, datum för det första förberedande sammanträdet i domstol.
 10. Handläggningen fortsätter i tingsrätten. Skriftväxling och bevisuppgift.
 11. Muntlig förberedelse. Förberedande sammanträde i domstolen. Vid sammanträdet, den muntliga förberedelsen, är förutom ombudet även en företrädare för arbetsgivaren närvarande. Tingsrätten går igenom målet och de frågeställningar som kvarstår samt vilken bevisning respektive part avser åberopa.
 12. Fråga om förlikning? Vid den muntliga förberedelsen kommer tingsrätten alltid att fråga parterna om det finns möjlighet att försöka komma överens/förlikas, med eller utan rättens hjälp.
 13. Datum bestäms för huvudförhandling. Om förlikning inte uppnås kommer målet att sättas ut till huvudförhandling.
 14. Huvudförhandling. Det är då parterna för fram sin sak inför domstolen, vittnen kallas och vittnesförhör genomförs i domstolen. Kan omfatta en eller flera dagar i domstolen, beroende på hur mycket bevisning det är och hur omfattande målet är.
 15. Dom. Dom meddelas normalt sett cirka tre veckor efter huvudförhandlingen.
 16. Om tingsrättens dom inte överklagas vinner domen laga kraft och då är målet klart.
 17. Ett överklagande prövas i sak bara om Arbetsdomstolen, som är högsta instans i arbetsrättsliga mål, beviljar prövningstillstånd.
 18. I många fall beviljas inte prövningstillstånd, dvs. det kommer ett beslut om avslag från Arbetsdomstolen. Då är målet klart, tingsrättens dom ändras inte.
 19. Om prövningstillstånd beviljas kommer handläggningen av målet i Arbetsdomstolen ske på samma sätt som i tingsrätten.
 20. När dom meddelas från Arbetsdomstolen inte kan denna överklagas utan vinner laga kraft direkt. Målet i domstol är därmed klart. Domen, det vill säga resultatet ska tas om hand.
 21. Rättegångskostnader. Huvudregeln är att förlorande part ska betala (sina egna och) motpartens rättegångskostnader.
 22. Fakturering. SKR fakturerar medlemmen för de ombudskostnader som uppkommit i målet, dvs. timarvode och övriga kostnader
 23. Frågor om domstolsärenden i arbetsrättsliga tvister kan ställas till SKR via e-post info@skr.se eller per telefon 08-452 70 00.

Ordlista domstolsärenden

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

 • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
 • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
 • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.