Publicerad 7 april 2021

Frågor och svar arbetsrätt

SKR har samlat vanliga frågor om arbetsrätt vi får ifrån våra medlemmar i kommuner och regioner. Vi har också sammanställt de cirkulär och PM som upprättas hos SKR kring arbetsrättsliga frågor och som mer utförligt utreder och analyserar en frågeställning.

Frågor och svar om förändringar i skollagen och registerkontroll finns som separata sidor.

Förändringar i skollagen

Registerkontroll i arbetslivet

Verksamhetsövergång

 • Anses det alltid vara verksamhetsövergång när en privat utförare, som bedriver verksamhet som kommunen eller regionen är huvudman för, lägger ned verksamheten?

  Nej. Huruvida det rör sig om verksamhetsövergång eller inte får avgöras från fall till fall med utgångspunkt i de så kallade Spijkerskriterierna och den praxis som finns i EU-domstolen och i Arbetsdomstolen. Se till exempel AD 2014 nr 14.

 • Förhandla enligt MBL/samverkansavtal inför konkurrensutsättning LOV och LOU?

  Viktigare förändring av verksamhet ska förhandlas enligt 11-14 §§ MBL. Inför att kontrakt skrivs med entreprenör ska förhandlingsreglerna i 38-40 §§ MBL tillämpas.

Bisyssla

 • Arbetstagare som också har uppdrag som kontaktperson och god man är anställda i den verksamhet där de aktuella vårdtagarna finns. Är uppdragen att betrakta som bisyssla?

  God mans-uppdrag och kontaktpersonsuppdrag som arvoderas är typiskt sett en bisyssla. Det är inte lämpligt att vara god man åt en person som arbetstagaren också i sitt arbete vårdar eller på annat sätt är ansvarig för. Arbetet och uppdraget i förvarande exempel är i intressekonflikt med varandra genom lojaliteten i anställningen och med arbetsgivarens verksamhet, det vill säga att alla brukare får lika god behandling medan i god mans-uppdraget ligger att på bästa sätt ta hand om just den individ som gode mannen/kontaktmannen åtagit sig att stödja.

Frånvaro från arbetet

 • En heltidsanställd arbetstagare har inte kommit till jobbet på några dagar, hur ska det hanteras?

  I AB § 33 mom 3 framgår att en uppsägning måste vara skriftlig, det gäller även för arbetstagaren. I oklara fall av frånvaro ska arbetsgivaren försöka få kontakt med arbetstagaren för att höra om det finns en giltig frånvaroorsak.

  Är det inte möjligt att få reda på och frånvaron pågått under en tid kan arbetstagarens handlande komma att anses vara en uppsägning.

 • Hur ska en uppsägning verkställas när arbetstagaren är frånvarande från arbetet och mycket svår att få kontakt med?

  Huvudregeln i 10 § LAS är att arbetsgivaren ska överlämna uppsägningen eller avskedet personligen till arbetstagaren. Arbetstagaren ska kallas till möte med arbetsgivaren. Endast i rena undantagsfall kan uppsägning ske per post genom rekommenderat brev.

Språkkrav vid anställning

 • Kan arbetsgivare ställa krav på goda språkkunskaper vid nyanställning av vissa yrkesgrupper, till exempel för undersköterskor?

  Av AD 2005 nr 98 framgår att det krävs att goda språkkunskaper för viss befattningshavare måste motiveras utifrån arbetsgivarens verksamhetsbehov. Om befattningshavare med sämre språkkunskaper tidigare anställts och arbetar i verksamheten kan det många gånger vara svårt att visa att krav på goda språkkunskaper för nyanställda är motiverade.

Misskötsamhet

 • En anställd beter sig på ett oacceptabelt sätt på arbetsplatsen och kommer dessutom ofta försent, kan denne sägas upp på grund av personliga skäl enligt 7§ LAS?

  Uppsägning kan som regel inte göras enbart till följd av något enstaka fall av misskötsamhet, slarv eller olämpligt uppträdande om inte förseelsen är så allvarlig att arbetstagaren visat sig klart olämplig för sitt arbete. En arbetsgivare som överväger en uppsägning av personliga skäl på grund av misskötsamhet måste först på ett otvetydigt sätt ha klargjort för arbetstagaren att dennes anställning är i fara samt bereda arbetstagaren möjlighet att mot bakgrund av detta besked försöka komma till rätta med dessa brister.

  Enligt Arbetsdomstolens praxis erfordras åtminstone en otvetydig varning om att anställningen är i fara.

 • Hur hanterar man samarbetssvårigheter?

  Samarbetssvårigheter bör enligt förarbetena till lagen normalt inte leda till uppsägning utan bör lösas genom mindre ingripande åtgärder, till exempel att arbetstagaren förflyttas. Långvariga och allvarliga samarbetssvårigheter där arbetstagaren visat ovilja eller oförmåga att anpassa sig till arbetsplatsens förhållande kan till slut utgöra saklig grund för uppsägning.

  Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet är belyst i många rättsfall från Arbetsdomstolen.

Konvertering och företrädesrätt

 • En obehörig lärare anställs som vikarie och blir kort därefter behörig inom de ämnen anställningen avser. Övergår då vikariatsanställningen till en tillsvidareanställning med stöd av 5 a § LAS?

  Nej, anställningsavtalet ändras inte för att arbetstagaren blivit behörig i de ämnen han/hon undervisar i. Konvertering ska ske när läraren är behörig om arbetstagaren varit anställd som vikarie hos arbetsgivaren mer än 18 månader under en femårsperiod, arbetstagaren får tillgodoräkna sig samtliga vikariatsdagar för pågående anställning.

 • En obehörig lärare som anställts för begränsad tid i enlighet med skollagen får sin examen under anställningstiden och blir behörig inom de ämnen anställningen avser. När den tidsbegränsade anställningen löper ut, påstår arbetstagaren att han har företrädesrätt till återanställning enligt 25 § LAS. Stämmer det?

  Nej, arbetstagaren har inte kvalificerat sig för företrädesrätt till återanställning enligt 25 § LAS. Av Bilaga M till Allmänna bestämmelser, punkt 5 a) framgår att visstidsanställning som obehörig lärare inte ger företräde enligt 25 § LAS till återanställning. Den senaste anställningen, en termin, under vilken läraren blev behörig får tillgodoräknas och räknas i detta sammanhang som 6 månader, Bilaga M till AB punkt 5 b).

 • En arbetstagare som varit säsongsanställd i mer än 12 månader under 3 år, ska denne ha besked enligt 15 § 1 st. eller 15 § 2 st. LAS om att anställningen inte kommer att fortsätta?

  Om en säsongsanställd arbetstagare uppfyller kravet på 12 månaders anställning under de senaste tre åren har arbetstagaren rätt till besked enligt 15 § första stycket. Vid beräkning av kvalifikationstid enligt 15 § ska denna uteslutande ha bestått av tidsbegränsad anställning enligt 5 § LAS.

 • Spelar det någon roll i förhållande till personens eventuella företrädesrätt enligt vilket stycke beskedet lämnas?

  Förutsatt att beskedet lämnas på grund av arbetsbrist och den anställde uppfyller kvalifikationskraven enligt 15 § första stycket LAS börjar företrädesrätten enligt 25 § LAS att löpa tidigare.

Uppsägningsbar visstid enligt AB 33 § mom 4

 • Hur ska bestämmelsen förstås?

  Ömsesidigheten i bestämmelsen innebär att det finns en möjlighet för arbetsgivaren att avbryta i förtid genom uppsägning på grund av personliga skäl. Denna bestämmelse ska användas med måtta och endast i klara fall som motsvarar saklig grund.

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

 • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
 • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
 • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.