Publicerad 18 mars 2021

Råd och stöd i arbetsrättsliga domstolsprocesser, Arbetsdomstol

SKR:s arbetsrättsjurister kan företräda sina medlemmar samt arbetsgivarförbundet Sobona som ombud i rättegång vid Arbetsdomstolen.

Arbetsrättsjuristernas arbete som ombud ingår inte i medlemsavgiften utan debiteras särskilt. Ombudskostnaden är för närvarande 2 200 kronor per timme, exklusive moms. Därutöver debiteras för resa och logi.

När arbetsgivaren blir instämd till Arbetsdomstolen i ett arbetsrättsligt mål företräds arbetstagaren av en facklig organisation.

 1. Kommun/region får en stämning från Arbetsdomstolen med posten. Stämningen och den fackliga organisationens ansökan om stämning skickas till arbetsgivaren tillsammans med ett delgivningskvitto.
 2. Kontakta SKR om ni vill ha SKR:s arbetsrättsjurister som ombud. E-post till registrator@skr.setelefon: 08-452 70 00.
 3. SKR ger snabbt besked om arbetsrättsjuristerna har möjlighet att ta sig an målet.
 4. Skriva under delgivningskvittot. Här bör noteras att endast den som är behörig att företräda arbetsgivaren i domstol enligt arbetsgivarens delegationsordning är behörig att underteckna delgivningskvittot! Delgivningskvittot skickas tillbaka till domstolen.
 5. Kort tid för svaromål - 3 veckor från delgivning. Arbetsgivaren bör kontrollera datum för när svaromål ska lämnas till domstol. Skicka samtidigt kopia av alla handlingar från domstolen (stämning och övriga handlingar) omgående per e-post till registrator@skr.se
 6. Besked från SKR om ombud. När SKR lämnat besked om vem som blir ombud i målet kommer en rättegångsfullmakt att skickas till arbetsgivaren för underskrift.
 7. Rättegångsfullmakt. Endast den som är behörig företrädare enligt kommunens/regionens delegationsordning kan underteckna fullmakten.
 8. Kontaktperson hos er. Arbetsgivaren behöver utse en kontaktperson som har uppdrag att hålla i kontakterna lokalt samt bistå med och ansvara för att det material som behövs i tvisten inhämtas.
 9. Svaromål skickas in till Arbetsdomstolen. Ombudet ansvarar för att svaromål ges in till Arbetsdomstolen i tid.
 10. Datum bestäms för muntlig förberedelse. Arbetsdomstolen bestämmer, i samråd med parterna, datum för det första förberedande sammanträdet i domstol.
 11. Handläggningen fortsätter i Arbetsdomstolen. Skriftväxling.
 12. Muntlig förberedelse. Förberedande sammanträde i domstolen. Vid sammanträdet, den muntliga förberedelsen, är förutom ombudet även en företrädare för arbetsgivaren närvarande. Arbetsdomstolen går igenom målet och de frågeställningar som kvarstår samt vilken bevisning respektive part avser åberopa.
 13. Fråga om förlikning? Vid den muntliga förberedelsen kommer Arbetsdomstolen alltid att fråga parterna om det finns möjlighet att försöka komma överens/förlikas, med eller utan rättens hjälp.
 14. Datum bestäms för huvudförhandling. Om förlikning inte uppnås kommer målet att sättas ut till huvudförhandling.
 15. Huvudförhandling. Det är då parterna för fram sin sak inför domstolen, vittnen kallas och vittnesförhör genomförs i domstolen. Kan omfatta en eller flera dagar i domstolen, beroende på hur mycket bevisning det är och hur omfattande målet är.
 16. Dom. Dom meddelas normalt sett cirka fem-åtta veckor efter huvudförhandlingen.
 17. Överklaga domen i AD är inte möjligt. Arbetsdomstolen är högsta instans såvitt gäller arbetsrättsliga mål. Detta innebär att ett mål som avgjorts av Arbetsdomstolen inte kan överklagas utan vinner laga kraft direkt. Målet i domstol är därmed klart. Domen, det vill säga resultatet ska tas om hand.
 18. Rättegångskostnader. Huvudregeln är att förlorande part ska betala (sina egna och) motpartens rättegångskostnader.
 19. Fakturering. SKR fakturerar medlem för de kostnader SKR haft för ombudet, resor med mera.
 20. Frågor om domstolsärenden i arbetsrättsliga tvister kan ställas till SKR via info@skr.se eller per telefon 08-452 70 00.

Ordlista domstolsärenden

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

 • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
 • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
 • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.