Publicerad 23 oktober 2023

Primärvårdskvalitet på Vården i siffror

Förutom visning av data lokalt, visar Primärvårdskvalitet även aggregerad data på webbplatsen Vården i siffror.

Data visas på regionsnivå på Vården i siffror och granskas av den Nationella valideringsgruppen för Primärvårdskvalitet innan den publiceras där. Länk till sidan finns längst ner.

Arbetet med anslutning till Vården i siffror

Regionerna kommer successivt att ansluta sig till Vården i siffror för att visa data där. I nuläget pågår pilot med fem regioner och för fem olika indikatorer. Nedan visas en tabell med de indikatorer piloten innehåller. Varje indikators kortnamn är länkat till Kvalitetsindikatorkatalogen (KIK).

Indikatorer steg 1

Indikatorer i pilot, steg 1

Kortnamn

Indikator

Dem01

Förekomst av diagnos demens

Di01

Förekomst av diagnos diabetes

KOL01

Förekomst av diagnos KOL

Inf04

Andel akut mediaotit som behandlats med förstahands antibiotika

Indikatorer steg 2

Indikatorer i pilot, steg 2

Kortnamn

Indikator

Fö01

Förekomst av diagnos förmaksflimmer

Pr01

Andel patienter som fått återbesök eller hembesök vid kronisk sjukdom

Pr02

Andel patienter med samsjuklighet som riskskattats för hjärt-kärlsjukdom

Äld02

Andel patienter ≥ 75 år med läkemedel som påverkas av njurfunktion som har uppmätt njurfunktion

Dem02

Andel patienter med demens och antipsykotika

Dem03A

Andel patienter med demens som fått återbesök, all personal

Inf24

Andel akut bronkit som antibiotikabehandlats

Indikatorer steg 3

Indikatorer i pilot, steg 3

Kortnamn

Indikator

Ko01L

Kontinuitetsindex för personer med kronisk sjukdom, läkare

Ko1S

Kontinuitetsindex för personer med kronisk sjukdom, sjuksköterska

Ko05L

Kontinuitetsindex för alla patienter, läkare

Ko5S

Kontinuitetsindex för alla patienter, sjuksköterska

Äld01

Andel personer ≥ 75 år med läkemedel som bör undvikas

Lm02

Andel patienter med NSAID som har förhöjd kardiovaskulär risk

Lm07

Andel patienter med långvarigt bruk av bensodiazepiner

Be02

Andel patienter med etiologisk diagnos vid bensår

Dep01

Förekomst av diagnos depression

Dep02

Andel patienter med nydiagnostiserad depression som blivit somatiskt undersökta

Inf28

Andel episoder med antibiotikabehandlade akut cystitdiagnoser som behandlats med förstahandsantibiotika (kvinnor ≥ 15 år) de senaste 12 månaderna

Inf30

Andel episoder med antibiotikabehandlade akut cystitdiagnoser som behandlats med förstahandsantibiotika (män) de senaste 12 månaderna

Indikatorer steg 4 - våren 2022

Indikatorer steg 4

Kortnamn

Indikator

Pr01 Dig+Fys

Andel patienter som har haft uppföljande kontakt vid kronisk sjukdom, fysiskt eller på distans

Fö02H

Andel patienter med förmaksflimmer som har behandling med antikoagulantia vid starkt förhöjd risk att drabbas av stroke

Hj01

Förekomst av diagnos hjärtsvikt

Dep04

Andel patienter som har varit på återbesök eller haft annan kontakt efter nyinsjuknande i depression

Dep09

Andel patienter med nydiagnostiserad depression som fått psykologisk behandling

T/S07

Andel patienter som haft stroke som fått balansträning, på vårdcentral

T/S13

Andel patienter som haft stroke som fått balansträning, på rehabenhet

Lm10

Andel patienter som behandlas med orala antikoagulantia som följts upp med provtagning

Lm04

Andel patienter med långvarigt bruk av bensodiazepinliknande sömnläkemedel

Inf10

Andel episoder med akut rinosinuit som behandlats med antibiotika

Inf11

Andel episoder med antibiotikabehandlad akut rinosinuit som behandlats med förstahandsantibiotika (PcV)

Inf63

Förekomst av Covid-19 i den listade befolkningen på vårdcentral

Inf64

Förekomst av Postinfektiöst tillstånd efter covid-19 i den listade befolkningen på vårdcentral

Ån01

Förekomst av diagnos ångest

St01

Förekomst av diagnos stressrelaterad psykisk ohälsa, på vårdcentral

Indikatorer steg 5 - hösten 2022

Indikatorer i steg 5

Kortnamn

Indikator

KOL06

Andel patienter med Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) och underhållsbehandling som genomgått 6-minuters gångtest, på vårdcentral

KOL12

Andel patienter med Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) som genomgått 6-minuters gångtest, på rehabenhet

Sa04

Andel personer med Samordnad Individuell Plan (SIP), på vårdcentral

Ink02

Andel patienter med urininkontinens som genomgått utredning

Ar03

Andel patienter med ny diagnos artros som deltagit i artrosskola, på vårdcentral

Ar12

Andel patienter med artros som deltagit i artrosskola, på rehabenhet

Inf21

Andel episoder med antibiotikabehandlade pneumoni (exklusive patienter med KOL-diagnos) som behandlas med förstahandsantibiotika (penicillin V)

Inf17neg

Andel episoder med antibiotikabehandlade faryngotonsillit med negativt snabbtest för grupp A-streptokocker (Strep A test) av alla episoder med antibiotikabehandlade faryngotonsillit

Ån09

Andel patienter med nydiagnostiserad ångest som fått psykologisk behandling

Ån02

Andel patienter med nydiagnostiserad ångest som blivit somatiskt undersökta

Sa02;0

Andel patienter med kronisk sjukdom som inte fått sitt vårdbehov bedömt, i primärvård eller på sjukhus

As01A

Andel patienter med astma och underhållsbehandling som varit på återbesök, alla professioner

Ko01

Andel patienter som är listade på fast läkare 

Infrastruktur för data som skickas via aggregeringstjänsten till Vården i siffror

En schemtiskt skiss som beskriver hur infrastrukturen för data som skickas från regionerna via aggregeringstjänsten till Vården i siffror och därefter tillbaka till regionerna för att få nationella jämförelsevärden:

Schematiskt skiss som beskriver hur infrastrukturen för data som skickas från regionerna via aggregeringstjänsten till Vården i siffror ser ut.Förstora bilden

Bilden visar en schematiskt skiss som beskriver hur infrastrukturen för data som skickas från regionerna via aggregeringstjänsten till Vården i siffror ser ut.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.