Publicerad 23 februari 2024

Våldsprevention, unga i skolan

Våld är en del av många ungas vardag. Ett sätt för skolan att förebygga våld och kränkande behandling, är att arbeta med universella våldsförebyggande metoder som har fokus på jämställdhet.

Män och pojkar står för majoriteten av allt våld i samhället, både mot flickor och kvinnor, och mot andra pojkar och män. Forskning visar också att våld i parrelationer är vanligt bland unga och att det följer samma mönster som bland vuxna, det vill säga att tjejer utsätts för mer upprepat våld och sexuellt våld i nära relation än killar.

Vad innebär universell våldsprevention?

Ett universellt våldsförebyggande arbete riktar sig till alla på skolan, inte bara en särskild grupp eller individ. På det viset får alla elever och skolpersonalen verktyg att stoppa pågående kränkningar och våld, och kan skapa ett klimat som förhindrar att våld alls utövas. Samtidigt kan skolan öka trygghet, studiero och påverka normer som eleverna bär med sig i vuxenlivet.

Ett universellt våldsförebyggande arbete innebär att:

  • Börja tidigt, innan våldet är ett faktum. Att bara ta tag i ”bråkmakaren” när våldet har skett kan ge effekt där och då, men skapar inte bredare förändring på sikt.
  • Prata om normer. Idag finns en macho-kultur som gör att killar förväntas bete sig på ett visst sätt. Det gör att vi accepterar en tuff attityd hos killar och att konflikter ska lösas med våld.
  • Agera på ”små” saker. Ju mer vi accepterar ”lindrigare våld” som taskiga kommentarer, tafsningar, knuffar och bråk ”på skoj”, desto lägre blir tröskeln till grövre våld och kränkningar.
  • Involvera alla på skolan. Ju fler som kan markera att våld inte är okej, desto lättare att stoppa och förebygga kränkningar och våld.

Filmen beskriver vad som ingår i ett universellt våldsförebyggande arbete. Längd 1:30.

Syntolkad version av filmen Våldsförebyggande arbete i skolan

Mentors in violence prevention, MVP

En universell våldsförebyggande metod är amerikanska MVP, Mentors in Violence Prevention. MVP är en kunskapsbaserad metod och särskilt utformad för att hantera frågor om kön och våld. I Sverige finns två versioner av MVP, en som förvaltas av organisationen MÄN, och en som vidareutvecklats av Botkyrka kommun.

Mentors in Violence Prevention, MÄN

Metoden går ut på att

  • synliggöra våldets olika former, visa sambandet mellan lindrigt och grovt våld
  • diskutera genusnormer, att våld är ett uttryck för pojkars maskulinitetsskapande och är kopplat till föreställningar om hur killar ska vara
  • synliggöra åskådarrollen och visa att alla kan göra något för att förebygga våld.

Forskning om MVP

På uppdrag av SKR:s kvinnofridssatsning har Stockholms universitet utvärderat hur MVP fungerar i en svensk skolkontext. Metoden har tidigare utvärderats av Skolverket.

Utvärdering MVP 2018-2020, Stockholms universitet

Utvärdering MVP 2015-2017, Skolverket

Unga i Botkyrka förebygger våld med MVP

Filmen Unga i Botkyrka förebygger våld handlar om Botkyrkas kommunövergripande satsning på våldsförebyggande arbete och MVP. Filmen ger ett exempel på hur unga kan involveras i ett våldspreventivt arbete som bygger på samverkan mellan många olika aktörer. Filmen ingår i SKR:s filmserie Röster om manlighet.

Röster om manlighet - Unga i Botkyrka förebygger våld, Youtube

Våldsprevention i klassrummet, Västerås

Filmen Våldsprevention i klassrummet handlar om Hahrska gymnasiets arbete med MVP för att minska våld och trakasserier mellan elever. Filmen ingår i SKR:s filmserie Röster om manlighet.

Röster om manlighet - Våldsprevention i klassrummet, Youtube

Handbok för våldsförebyggande arbete

Jämställdhetsmyndighetens handbok ”Inget att vänta på” ger vägledning hur ett systematiskt och kunskapsbaserat våldsförebyggande arbete kan genomföras.

Handboken Inget att vänta på, Jämställdhetsmyndigheten

Lärande exempel

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Linnea Adebjörk
    Konsult

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.