Publicerad 29 mars 2022

Lyhördhet framgångsfaktor i Hagsätraskolans arbete med våldsprevention

På Hagsätraskolan är metoden MVP (Mentorer i våldsprevention) väl integrerad i verksamheten. Genom att anpassa arbetet utifrån elevernas och lärarnas behov, har skolan skapat ett långsiktigt förebyggande arbete mot våld.

Bakgrund – utgångspunkt, syfte, mål

För några år sedan startade Hagsätraskolan i Stockholm ett våldspreventivt arbete med hjälp av metoden MVP (Mentorer i våldsprevention). Målet var att hitta ett långsiktigt förebyggande arbete mot våld och kränkningar som kan ge effekt både i och utanför skolan.

MVP är en metod som riktar in sig mot mäns och pojkars våld. Det är ett program för universell primärprevention, vilket innebär att det inte är till för att lösa akuta problem. I stället handlar det om breda och tidiga förebyggande insatser. Programmet bygger på 14 tematiska lektioner som ger eleverna kunskap om våld och stereotypa könsnormer, samt redskap att vara ”aktiva åskådare” och säga ifrån om någon blir utsatt.

– MVP är relationsskapande och faciliterande. En stor del av MVP är att dela våldserfarenheter med varandra. Det är ett sätt att bygga en motrörelse mot allt våld i samhället, säger Jonas Danielsson, kurator på Hagsätraskolan.

Genomförande

Hagsätraskolan genomför MVP med elever från årskurs sju till nio, vilket gör att de har gott om tid på sig. Att inte stressa fram ett resultat är viktigt.

– Det är inte bara att gå in och riva av en lektion, du kan inte tro att detta är en quick fix, säger Jonas Danielsson.

MVP är också väl integrerat i verksamheten, med tydligt utpekat ansvar och rollfördelning. Anna Mossegård är förstelärare och samordnare för MVP på skolan. Hon sätter det löpande schemat för MVP-lektionerna. Runt varje klass finns ett MVP-team som planerar och genomför lektionerna med klassen. MVP-teamet består av två mentorer eller lärare, samt två kuratorer eller socialpedagoger. Kurator Jonas Danielsson och hans kollegor grovplanerar och fördelar uppgifter i MVP-teamet, vilket sparar tid för lärarna.

En viktig framgångsfaktor är lyhördhet för eleverna. I början hölls MVP-lektionerna för årskurs sju på höstterminen. Men eleverna kände inte varandra tillräckligt väl för att prata om känsliga frågor. Nu startar MVP-lektionen på vårterminen istället.

En annan viktig förutsättning som Anna och Jonas lyfter är rektorns delaktighet: Att det finns en förståelse för vad det innebär att hålla en MVP-lektion, och att det i den situationen behöver vara minst två vuxna i klassrummet för att fånga svåra frågor och hantera situationer som kan uppstå. På Hagsätraskolan är det oftast tre till fem vuxna som leder olika delar och samtal under MVP-lektionen. Efter passet har de en stunds reflektion hur det gick och vad de behöver lyfta upp vid nästa tillfälle.

Skolan arbetar också tillsammans med fältassistenter, fritidsgårdar och polisen, som också har MVP-utbildning och som deltar i MVP-lektionerna när de kan.

– Det stora samhället är också här, i skolan. När barnen går till fritidsgården möter de personal som har gått MVP-utbildningen. Det finns som ett nät omkring barnen, säger Jonas Danielsson.

Det här har arbetet lett fram till

Hagsätraskolan har arbetat med MVP i fem år vilket gör att lärarna är väl insatta i materialet. Grundtanken med MVP börjar sitta.

Eleverna uttrycker att de kan prata om frågor som de inte kan prata om någon annanstans. Det kan till exempel handla om att någon elev hört skrik från lägenheten bredvid, eller att bara få möjlighet att diskutera svåra frågor tillsammans. Vid uppföljning framkommer att eleverna tycker innehållet i MVP är viktigt och att de vill prata mer om frågorna.

Hagsätraskolan har också sett effekter som att

 • eleverna har större benägenhet att hjälpa och stå uppför varandra
 • eleverna har större förståelse kring normer och att alla är olika
 • kränkningsanmälningarna har ökat på skolan, vilket tyder på att eleverna är mer benägna att berätta för och söka stöd av vuxna
 • relationerna mellan elever och lärare har blivit bättre
 • samverkan mellan skola, fältassistenter, fritidsgårdarnas personal, socialtjänst och polisen har stärkts.

De viktigaste slutsatserna

 • Se till att arbetet är förankrat hos ledningen, så att det finns god förståelse för vad arbetet innebär.
 • Avsätt gott om tid för implementeringsperioden.
 • Utse minst två personer på skolan som är särskilt ansvariga för schemat för MVP-lektionerna och för att fördela uppgifter. Med bara en ansvarig blir det sårbart vid eventuell sjukdom eller om personen slutar.
 • Var lyhörd för verksamhetens behov.
 • Var alltid minst två vuxna i klassrummet under lektionerna.
 • Låt arbetet ta tid – stressa inte fram resultat.

Fördjupning

Hagsätraskolans arbete med MVP, Youtube

Metoden Mentorer i våldsprevention, Män för jämställdhet

Kontaktpersoner

Anna Mossegård
förstelärare, Hagsätraskolan
Stockholms stad

Anna.mossegard@edu.stockholm.se

Jonas Danielsson
kurator, Hagsätraskolan
Stockholms stad

Jonas.danielsson@edu.stockholm.se

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Susannah Sjöberg
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Ämne
Barn och unga, Jämställdhet, Kvinnofrid
Exempel från
Kommun
Tidsperiod
2016 - pågående
Verksamhetsområde
Skola

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel