Publicerad 10 januari 2024

Taxa, räddningstjänst

SKR har tagit fram ett underlag som kan fungera som ett stöd till upprättande av taxor inom räddningstjänstområdet.

SKR:s underlag kan användas av kommunerna som stöd vid upprättande av taxor för både tillsynsärenden enligt LSO och tillsyns- och tillståndsärenden enligt LBE. Det består av flera dokument och mallar som tillsammans utgör vägledning för konstruktion av taxa.

Kommunen ansvarar för att upprätta och besluta om taxan. Den går att utforma på olika sätt och kommunen väljer den form som är bäst utifrån förutsättningarna.

Börja med att beräkna en handläggningskostnad per timme enligt beräkningsmallen. Därefter kan taxan utformas med hjälp av underlaget.

Ändringar i LBE

Riksdagen har beslutat om ändringar i lagen om branda farliga och explosiva varor (LBE) som kan innebära att kommunen behöver se över sin taxa i anslutning till främst tillstånd enligt lagen. Bland annat behöver även personer som deltar i hanteringen av explosiva varor anmälas och godkännas.

Regeringens proposition 2020/21:158, Skärpt kontroll över explosiva varor

Ändringarna i LBE trädde i kraft den 1 augusti 2021. Nedanstående taxeunderlag är inte justerade utifrån förändringarna men kan användas som utgångspunkt för eventuella ändringar i taxan.

Ändringar i LSO

Riksdagen har beslutat om en ändring i lagen om skydd mot olyckor (LSO) som innebär att kommunen får ta betalt för tillsynen av 2 kap. 2 § LSO och inte enbart tillsynsbesöket, sid 51 i propositionen En effektivare kommunal räddningstjänst.

Regeringens proposition 2019/20:176, En effektivare kommunal räddningstjänst, Regeringen

Ändringen av LSO trädde i kraft den 1 januari 2021. Nedanstående underlag är inte anpassat för ändringen av möjligheten att ta betalt för tillsynen av 2 kap. 2 § LSO. Stödet för utformning av taxan för tillsyn enligt LBE kan användas även för utformning av taxan för tillsyn enligt 2 kap. 2 § LSO.

Handläggningskostnad per timme

För att kunna använda det underlag för konstruktion av taxa som SKR har tagit fram behöver handläggningskostnad per timme beräknas. Detta görs i en separat beräkningsmall. Det finns även en tillhörande handledning.

Beräkningsmall, handläggningskostnad per timme, LSO och LBE (Excel) Excel, 461 kB.

Handledning, handläggningskostnad per timme, LSO och LBE (PDF) Pdf, 655 kB.

Underlag för konstruktion av taxa

I underlaget finns en utförlig beskrivning av beräkningsmodellen och hur den används. Där finns även beskrivningar av regelverket kring taxor, beslutsprocesser och förtydliganden. Det finns tre olika beräkningsmallar tillgängliga. Endast en av de tre mallarna behöver användas och det är kommunen som beslutar om vilken som anses vara mest lämplig utifrån de lokala förutsättningarna.

Underlag för konstruktion av LSO-och LBE-taxor (PDF) Pdf, 724 kB.

Förslag till taxebestämmelser enligt LSO och LBE (Word) Word, 15 kB.

Ärendetyper, taxetabeller LSO och LBE (Excel) Excel, 44 kB.

Timtaxa, taxetabeller LSO och LBE (Excel) Excel, 38 kB.

Fast avgift, taxetabeller LSO och LBE (Excel) Excel, 40 kB.

Prisindex kommunal verksamhet (PKV)

SKR tillhandahåller ett index som går att använda till uppräkning av taxan, Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Prisindexet är tänkt att användas av kommunerna som underlag vid beräkning av kostnadernas utveckling i fasta löner och priser. Detta prisindex används i SKR:s egna beräkningar och beskrivningar av sektorns kostnadsutveckling.

Hämta index och se exempel på hur du räknar upp timtaxan

Informationsansvarig

  • Johan Gert
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.