Publicerad 31 maj 2021

Civilt försvar

Civilt försvar handlar om att förbereda Sverige inför ett väpnat angrepp.

Vid ett väpnat angrepp på Sverige kan regeringen besluta om höjd beredskap. Kommunernas och regionernas uppgifter vid höjd beredskap regleras bland annat i lagen om extraordinära händelser (LEH). Uppgifter och ersättning regleras i överenskommelser mellan staten och SKR.

SKR tycker

Nej till ny lag om kommuners och regioners beredskap

SKR har yttrat sig över utredningen om civilt försvars slutbetänkande Struktur för ökad motståndskraft, SOU 2021:25.

SKR:s yttrande över utredningen om civilt försvars slutbetänkande (PDF) Pdf, 334 kB.

SKR vill se mer tillämpad och verksamhetsnära forskning

SKR har yttrat sig över Försvarsforskningsutredningens betänkande SOU 206:90 Forskning och utveckling på försvarsområdet.

SKR:s yttrande över Försvarsforskningsutredningens betänkande (PDF) Pdf, 113 kB.

Förhandlingar behövs om civilt försvar

SKR begär att regeringen inleder förhandlingar om kommuners och landstings uppgifter inom krisberedskap och civilt försvar.

Kommuners och landstings uppgifter inom krisberedskap och civilt försvar (PDF) Pdf, 164 kB.

Återupptaget civilt försvar kräver nya resurser

SKR anser att staten måste tillföra området samhällets krisberedskap nya ekonomiska resurser om den civila försvarsplaneringen ska återupptas. Annars kommer arbetet med krisberedskap och skydd mot olyckor att försämras. Vidare bör principerna för anslag 2:4 Krisberedskap förändras för att skapa ökad långsiktighet.

Informationsansvarig

  • Markus Planmo
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR