Publicerad 26 mars 2021

Elektronisk kommunikation som allmänt intresse och hur vi kan resonera kring lokalisering av master

Information om elektronisk kommunikation som allmänt intresse och vilka krav på infrastruktur som 5G-teknik ställer på lokalisering.

 • Är master för datakommunikation ett allmänt intresse?

  I 2 kap. PBL Allmänna och enskilda intressen anges elektronisk kommunikation som ett allmänt intresse. Det innebär att vid planläggning och i bygglovsärenden ska möjligheterna till elektronisk kommunikation vägas mot andra allmänna intressen för att åstadkomma en från helhetssynpunkt bra bedömning. Elektroniska kommunikationer ingår i den grundläggande infrastrukturen för bebyggelse.

  Vid förhandsbesked eller vid bygglov är masterna alltså ett allmänt intresse bland många andra. Om hela nätets funktion står och faller med en lokalisering kan den få en överordnad betydelse att jämföra med ett riksintresse (3 kap. 1 § Miljöbalken).

  Höga anläggningar är ett viktigt allmänt intresse eftersom de bland annat utgör allvarliga hinder för räddningstjänstens helikopterverksamhet.

  I områden av riksintressen får inte bygglov ges om detta medför påtaglig skada på till exempel natur- och kulturmiljön (3 kap. 6 § Miljöbalken, 2 kap. 2 § PBL). Om två eller fler riksintressen kommer i konflikt med varandra ska företräde ges till det intresse som är av störst betydelse för en långsiktigt god hushållning med naturresurser (3 kap. 10 § Miljöbalken). Om en anläggning kan medföra skada på natur- och kulturmiljön ska lokaliseringen även anmälas till länsstyrelsen (12 kap. Miljöbalken).

 • Hur bör lokalisering av master inom detaljplanelagt område hanteras?

  En lokalisering av mast med tillhörande teknikbod inom detaljplanelagt område är i normalfallet inte en liten avvikelse från plan om ändamålet mast saknas i planen. Däremot kan lov beviljas förutsatt att åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Har detaljplanens genomförandetid gått ut kan bygglov för mast beviljas förutsatt att åtgärden är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov eller ett allmänt intresse, eller innebär en sådan användning av mark eller vatten som utgör ett lämpligt komplement till den användning som har bestämts i detaljplanen (9 Kap. §31 b och §31 c PBL).

  Domar i MÖD och HD gör gällande att det vid en prövning enligt undantagsreglerna om avvikelse från detaljplan ska göras en kompletterande lämplighetsbedömning där kommunens uppfattning ska ges särskild vikt. Vid en prövning mellan det allmänna intresset av att upprätthålla detaljplanens föreskrivna markanvändning och intresset av att bygga ut den trådlösa kommunikationen anses detaljplanens ändamål och framförallt kommunens bedömning väga tyngst (HD 2020-10-22, mål nr Ö 435-20 och MÖD 2020-12-16, mål nr P 3163-20, mål nr P 14684-20).

  Inom detaljplanelagt område avsett för till exempel el eller teleändamål kan bygglov för master normalt lämnas eftersom ändamålet är prövat för den typ av tekniska anläggningar det rör sig om.

  Antenner som kan placeras på tak eller fasader omfattas inte av plankravet utan kan prövas direkt i bygglov. Domarna ovan rör endast master.

 • Är det någon skillnad på master som används för 3G, 4G och 5G?

  Nej, masten är en teknikbärare som klarar olika utrustning. Det innebär att 3G, 4G och 5G kan finnas i samma mast. Dock är räckvidden i 5G-nätet kortare än i 3G och 4G.

  5G-nät kan användas för olika ändamål och i olika rumsliga sammanhang. Idag används 5G framförallt i vissa testverksamheter inom industrin eller i lokala nätverk med höga krav på snabba svarstider och hög tillförlitlighet, till exempel för industrier, gruvor och självkörande fordon. Kommersiellt kommer 5G-nät sannolikt att börja byggas i tätorter, för att öka kapaciteten där många människor och verksamheter befinner sig samtidigt. I samklang med olika behov kommer även 5G-sändarna att se olika ut. I tätbebyggda områden kanske en sändare kan sitta på en husvägg eller på ett hustak.

  När större områden ska täckas i mer glesbebyggda områden behövs en mast och det är ingen skillnad i själva mastens konstruktion för att klara olika mobilnät. Beroende på topologi och krav på räckvidd anpassas höjden efter det. Grundläggande för prövningen är huruvida gällande detaljplan tillåter åtgärden eller inte. Huruvida ett område är lämpligt för en mast är alltså en fråga som bör ställas redan i detaljplaneskedet. Det finns exempel på planer där inget tillåts sticka ut från husliv och motsvarande vad gäller höjden på byggnaden. En konsekvens av detta blir att ingen sändare eller antenn då kan placeras på huskroppen. Vi rekommenderar att digital infrastruktur såsom utrustning både ovan och under mark, ledningar, teknikbodar, master m.m. behandlas i kommunernas översiktsplaner. Detta är viktigt bland annat för att ha framförhållning inför eventuell kommande exploatering, för att inte sätta begränsningar inför detaljplaneläggning och för att stimulera till samverkan inom kommunen och med externa aktörer i ett tidigt skede.

  Digital infrastruktur i planläggningen, Länsstyrelsen Stockholm

 • Krävs det andra förutsättningar för 5G-master än 3G-master för var/hur de bör stå i landskapet?

  Rent generellt gäller samma förutsättningar, men eftersom det beror på var nätet ska byggas och för vilket ändamål kan det i vissa fall krävas nya lösningar. Generellt sett kan master inte med självklarhet placeras var som helst, till exempel där det ur ett för kommunen planeringsmässigt perspektiv skulle vara allra bäst. För att nätet ska fungera så som det är tänkt är det viktigt att masten kan placeras på en lämplig plats. Annars kan funktionaliteten bli sämre eller så kan man behöva fler master för att få samma funktionalitet. Det är många intressen som kan behöva tillvaratas och avvägas. Tidiga diskussioner med berörda aktörer kan då leda till bra lösningar med godtagbara kompromisser för alla parter.

Informationsansvarig

 • Johan Sjöstrand
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.