Publicerad 3 maj 2024

Tillsyn

Materialet i den här delen av exempelsamlingen handlar om tillsyn.

Läsanvisning

Kursiverat innebär att texten ska kompletteras, är valbar eller att det går att välja mellan olika alternativ beroende på ärende. Kursiverad text kan även innehålla anvisningar.

Vi har behållit samma beteckningar som i tidigare version av exempelsamlingen.

Boverket har information om tillsyn och en guide för beräkning av byggsanktionsavgift på PBL Kunskapsbanken.

Vi har vid val av delegation (tjänsteskrivelse till nämnd eller ej) använt oss av det underlag för lokala bedömningar som SKR har gett ut. I det underlaget görs differentieringar beroende på ärendets art i vissa fall. Valet måste därför alltid stämmas av mot den lokala delegationsordningen.

Underlag för lokala bedömningar, delegationsordning

Revideringar mars 2016

  • S5 har kompletterats med att beslutet skickas till Inskrivningsmyndigheten.
  • S7 har kompletterats med att beslutet inte går att överklaga.
  • S14 och S15 har kompletterats på flera punkter gällande bygglovsdelen (inte beslut och byggsanktion) .
  • S16 har kompletterats med överklagandebilagan.

Dokument

Samtliga dokument är i PDF-format.

Information till fastighetsägare om ovårdad tomt/byggnad/anläggning – S1, reviderat 2015-10-05 Pdf, 42 kB.

Föreläggande om att ge synpunkter på övervägt uppdrag om underhållsutredning – S2, reviderat 2015-10-05 Pdf, 43 kB.

Underhållsutredning – S3, reviderat 2015-10-05 Pdf, 50 kB.

Åtgärdsföreläggande – S4, reviderat 2015-10-05 Pdf, 62 kB.

Rivningsföreläggande – S5, reviderat 2016-03-09 Pdf, 61 kB.

----------------

Genomförande på bekostnad av den som fått föreläggandet – S6, reviderat 2015-10-05 Pdf, 49 kB.

Ingripandebesked – S7, reviderat 2016-03-09 Pdf, 42 kB.

Bekräftelse på inkommen anmälan – S8, reviderat 2015-10-05 Pdf, 36 kB.

Information till fastighetsägare gällande anmälan om olovligt byggande – S9, reviderat 2015-10-05 Pdf, 37 kB.

Tjänsteanteckning från tillsynsbesök – S10, reviderat 2015-10-05 Pdf, 41 kB.

---------------

Möjlighet att inkomma med förklaring – S11, reviderat 2015-10-05 Pdf, 48 kB.

Lovföreläggande – S12, reviderat 2015-10-05 Pdf, 43 kB.

Kommunicering av förslag till beslut i de fall sådan sker– S13, reviderat 2015-10-05 Pdf, 37 kB.

Lov i efterhand – S14, reviderat 2016-03-09 Pdf, 56 kB.

Lov i efterhand med skyldighet att vidta vissa ändringar i det utförda – S15, reviderat 2016-03-09 Pdf, 88 kB.

---------------

Rättelseföreläggande – S16, reviderat 2016-03-09 Pdf, 75 kB.

Följebrev till ansökan om verkställighet – S17, reviderat 2015-10-05 Pdf, 38 kB.

Informationsansvarig

  • Love Edenborg
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.