Publicerad 6 februari 2024

Utredningar i detaljplaneprocessen

Vad som upplevs av kommunerna som växande krav från staten på utredningar i detaljplanearbetet, utan att någon förändring i regelverket skett, är ett problem för planläggningen i landet. SKR har därför, för andra året i rad studerat antalet utredningar kopplade till en stor mängd detaljplaner.

SKR ser att ökade krav på utredningar i detaljplaneprocessen behöver belysas och analyseras. För andra året i rad har därför en studie av den faktiska utredningsmängden i ett stort antal detaljplaner gjorts. Den visar bland annat att det genomsnittliga antalet utredningar i de undersökta detaljplanerna är nära åtta stycken. Det framgår också att antalet utredningar på ett svårförklarat sätt skiljer sig mellan olika län. Den bild som framgick av förra årets studie kvarstår och förstärks även inom vissa områden.

Ökade utredningskrav i detaljplane­processen

Under arbetet med en detaljplan finns alltid frågor som på olika sätt behöver belysas för att kommunen ska kunna göra sin bedömning av markens lämplighet för avsedd markanvändning. Hur mycket material som behövs för en välgrundad bedömning, i vilken form underlaget tas fram, av vem och till vilken detaljeringsgrad, är däremot inte självklart.

Idag upplever många kommuner att staten, både i form av länsstyrelse och vid överprövning, ofta begär att kommunen på ett mycket detaljerat sätt ska låta utreda ett stort antal frågor i nästan varje detaljplanearbete. Varje utredning kostar, både i tid, pengar och oförutsägbarhet. Detta är alltså en tendens som ytterligare belastar den redan komplexa detaljplaneläggningen och det byggande som planläggningen syftar till.

Många olika sorters utredningar

 • Totalt finns det 1 455 utredningar kopplade till de 214 detaljplanerna som har undersökts.
 • Av den totala mängden utredningar kan vi urskilja 180 olika typer av dokument med skilda undersökningsområden. Exempel på detta kan vara utredning av föroreningar, hästallergenutredning, rotkartering, massbalansutredning, rennäringsanalys, utredning om sandödla, utredning om flodpärlmussla, luktutredning, alléträdsutredning, fornlämningsutredning och olika typer av förprojektering.
 • De åtta vanligast förekommande utredningarna rör geoteknik, trafik, naturvärdesinventering, dagvatten, riskbedömningar, buller, kulturmiljö och arkeologi.
 • Av de 1 455 utredningar som hör till de 214 detaljplanerna är över 30 procent kopplade till natur, miljö och klimat och vatten. Exempelvis handlar det om miljökonsekvensbeskrivning, ekosystemtjänstanalys, skyfallskartering och inventering av olika typer av djur och växter.
 • Andra vanliga utredningar är barnkonsekvensanalys, ljus- och skuggstudie, vibrationsutredning och antikvarisk utredning.

Andelen utredningar fördelat på olika kategorier av ämnen, i procent

Diagrammet visar andelen utredningar fördelat på olika kategorier av ämnen. Hovra musen över varje cirkelsektor för att se vilket ämne siffran gäller.

Många utredningar oavsett detaljplanens innehåll

Till de 214 antal undersökta detaljplanerna finns totalt 1 455 antal utredningar. Det innebär i genomsnitt 6,8 utredningar per detaljplan. Om de undersökta detaljplanerna grupperas efter sitt huvudsakliga innehåll, framgår det att genomsnittligt antal utredningar inte verkar påverkas i någon högre grad av vad planen syftar till.

 • Ett område med flerbostadshus kräver i snitt 8 utredningar.
 • Ett område med småhus kräver i snitt 6,5 utredningar.
 • En skola eller förskola kräver i snitt 7 utredningar.
 • Ett vårdboende kräver i snitt 5,4 utredningar.

Utredningar per detaljplan

Antalet utredningar i den enskilda detaljplanen varierar naturligtvis, från ingen utredning till ett trettiotal. Det framgår däremot av tabellen nedan att genomsnittssiffran inte dras upp av ett fåtal planer med ett stort antal utredningar, utan att det stora flertalet detaljplaner omfattar mellan två och åtta utredningar.

Antalet utredningar skiljer sig åt mellan länen

En åsikt som ofta framförs av kommunerna, är att det är den enskilda länsstyrelsens krav som driver fram det stora antalet utredningar i detaljplanerna. Det är därför intressant att se att antalet utredningar skiljer sig stort mellan olika län, från i genomsnitt 2,9 stycken till i genomsnitt 10,9 stycken utredningar per detaljplan. Som framgår av tabellen nedan är det inte bara storstadsområden som präglas av en hög utredningsmängd, vilket eventuellt skulle kunna förklaras av många komplexa planeringssituationer, utan även en rad andra län.

Antal utredningar per detaljplan i respektive län

Bilden från förra årets studie kvarstår

Under förra undersökningen studerade SKR 133 detaljplaner vilket gav ett genomsnittligt utredningskrav på 6,2. Denna bild kvarstår med ett genomsnitt på 6,8 baserat på 214 studerade detaljplaneprojekt. De avgränsade och specifika utredningar som redovisas utgör fortsatt en stor del av underlaget. Många gånger handlar det om att utreda enskilda djur- eller växtarter. Det är tydligt att planinstrumentet förväntas reglera byggandet på en allt mer detaljerad nivå och lämna ett mindre utredningsarbete till kommande skeden i samhällsbyggnadsprocessen. I likhet med förra årets undersökning varierar utredningsmängden, trots generellt sett höga krav, kraftigt över landet.

Hur arbetet fortsätter

SKR kommer att fortsätta arbeta med frågan om utredningsmängden i detaljplaner. Det är viktigt att en utveckling inte sker oreflekterat, där mängden tids- och kostnadskrävande utredningar ökar utan att det är motiverat.

Hur ser det ut i din kommun?

Kontaktformulär, utredningar i detaljplaneprocessen

Har ni diskuterat de ökade utredningskraven i er kommun? Delge gärna SKR era funderingar.

Så gjorde vi undersökningen

Under vintern 2023/2024 har SKR för andra gången undersökt antalet utredningar i pågående detaljplaner över hela landet.

Sammanlagt var det vid undersökningstillfället 158 kommuner som hade detaljplaneprojekt i rätt skede för att kunna undersökas.

Detta är början på ett större arbete med syftet att skapa en bättre bild av mängden utredningar i planprocessen, hur utvecklingen ser ut och på vilka grunder det sker.

 • Urvalet av kommuner är baserat på målet att nå en så stor geografisk spridning som möjligt och samtidigt få ett underlag som representerar kommuner av alla olika typer och storlekar.
 • Urvalet av detaljplaner har skett genom att gå igenom de uppgifter som kommunerna själva redovisat på sin hemsida, antingen genom bifogade utredningar eller information i projektens detaljplanebeskrivning.
 • Detaljplanerna befann sig vid studiens tidpunkt i samråds- eller granskningsskede. De har skiftande innehåll och storlek.
 • Bland de undersökta planerna finns både normalt och utökat förfarande representerat. I samråds- eller granskningshandlingarna till varje detaljplan, har antalet utredningar noterats, och dessutom vad respektive utredning gäller.

På detta sätt får vi en bild av läget i landet när det gäller utredningsmängden för detaljplaner just nu.

Informationsansvarig

 • Johan Sjöstrand
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.