Publicerad 21 december 2021

Strandskydd

SKR arbetar för en strandsskyddslagstiftning som bygger på tillit till lokala bedömningar och beslutsfattande. Dagens strandskyddsregler tar inte hänsyn till de varierande förhållanden som råder i olika delar av landet och hindrar därmed samhällsutveckling, framförallt på landsbygden.

Strandskyddet har funnits i Sverige sedan 1950-talet. Från början syftade skyddet till att förhindra överexploatering och bevara allmänhetens tillgång till strand och vatten, samt skydd av växt- och djurliv vilket fyllde ett vällovligt syfte under en period av stark expansion i Sverige. Denna typ av lagstiftning lämpar sig dock inte för att möta de utmaningar vi står inför idag när tillväxten koncentreras till ett fåtal områden i Sverige och stora delar av landet har svårt att upprätthålla kommunal service och förlorar i skattekraft. Idag krävs istället en strandskyddslagstiftning som förmår att göra de avvägningar som behövs för att skapa utrymme för både god tillgång till obruten kust, djur- och naturliv samt tillväxt och utveckling.

Kommunerna har ett ansvar att planera för mark-och vattenanvändningen. Det ligger i kommunernas intresse att genom väl avvägda beslut balansera både byggande, friluftsliv, allemansrättslig tillgång till stränder och bevarande av goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Ett välfungerande strandskyddssystem måste genomsyras av tilltro till denna förmåga.

SKR:s yttrande över Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd

Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd, SKR:s remissyttrande

SKR konstaterar att förslagen i betänkandet (SOU 2020:78) inte innebär någon förändring av strandskyddet i grunden. Det grundläggande nytänkande som behövs för att strandskyddssystemet ska kunna bli en integrerad del av den fysiska planeringen enligt plan- och bygglagen (PBL) med utrymme för anpassning till lokala förhållanden, god balans mellan exploatering och bevarande och hänsyn till total samhällsnytta, saknas fortfarande.

Strandskyddet måste vara begripligt

Hur strandskyddet fungerar måste vara möjligt att förklara för alla inblandade, genom hela systemet. Genomslaget för förtroendevaldas beslut måste vara tydligt. Berörda enskilda måste kunna förstå regelverket kring sina egna fastigheter. Det är en förutsättning för systemets legitimitet.

Den kommunala översiktliga planeringen ska användas

Den kommunala översiktliga planeringen finns till för att göra avvägningar mellan olika intressen och vägleda efterföljande planering och byggande. Ett moderniserat strandskydd med ökat lokalt inflytande bör hanteras inom den kommunala översiktliga planeringen enligt PBL. Det är rätt instrument för en lokal demokratisk process.

Länsstyrelsens synpunkter ska hanteras inom ramen för översiktsplaneprocessen

Länsstyrelsen ska, enligt översiktsplaneprocessen, ge kommunen råd och stöd om nationella mål och program, tillhandahålla relevant statligt kunskaps- och planeringsunderlag samt bevaka och samordna statliga intressen genom samråd och granskningsyttrande. Genom denna process säkerställs att både lokala avvägningar och statliga perspektiv kontinuerligt hanteras i den fysiska planeringen.

Lokal differentiering av strandskyddet behövs

De skillnader som finns i landet idag angående strandskyddet beror på regional eller lokal tillämpning av nationellt tillämpliga regler. Det är inte att betrakta som lokal differentiering. De skillnader som finns i landet idag måste kunna komma till uttryck i systemet med strandskydd.

Statliga regler försvårar bostadsbyggande

Regelverk för strandskydd och riksintressen är allvarliga hinder för bostadsbyggandet. Det visar en enkätstudie som SKR har gjort bland kommunerna.

Strandskydd och riksintressen försvårar bostadsbyggande

"Strandskyddet måste göras om"

Strandskyddet måste göras om, Dagens industri

Vacklandet om strandskyddet måste få ett slut. Regelverket fungerar inte. Det hindrar samhällsutveckling, särskilt på landsbygden, och behöver stöpas om. Tilliten till lokala nivån måste öka, skriver företrädare för kommuner, fastighetsägare och företagare, skriver Anders Knape, SKR, Palle Borgström, LRF, Anders Holmestig, Fastighetsägarna Sverige och Günther Mårder, Företagarna i Dagens industri.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Christina Thulin
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.