Publicerad 5 oktober 2023

Arbetsmarknadspolitiken lokalt och regionalt

En framgångsrik arbetsmarknadspolitik behöver möta behoven hos arbetsgivare och arbetslösa i hela landet och kräver lokal kännedom och samspel.

Ta tillvara och utveckla kommunernas arbete för fler i jobb

Nyligen, i oktober 2023, meddelade Arbetsförmedlingen att de inte har för avsikt att ge kommuner i uppdrag att utföra arbetsmarknadsinsatser på myndighetens uppdrag. Detta trots att regeringen har konstaterat att det finns juridiskt utrymme för att kommunerna skulle kunna utföra statliga arbetsmarknadsinsatser. SKR driver nu frågan gentemot regeringen och riksdag. Kommunernas roll i arbetsmarknadspolitiken är en angelägen fråga i såväl kommuner och regioner.

Nyhet, 4 oktober: Negativt besked om kommunerna i arbetsmarknadspolitiken

Vi vill att Arbetsförmedlingen får tydliga styrsignaler om att ta tillvara och utveckla kommunernas roll genom att erkänna, finansiera och inkludera arbetsmarknadspolitiska insatser i den nationella arbetsmarknadspolitiska verktygslådan.

Under årtionden har kommunerna varit en garant och svarat för kontinuitet för att hjälpa personer som länge stått långt från arbetsmarknaden, utan statlig finansiering, trots att arbetsmarknadspolitiken är ett nationellt ansvar. I den ryckighet som har varit inom arbetsmarknadspolitiken har kommunerna funnits där för att hjälpa individen. Det handlar om omfattande insatser, framförallt för arbetslösa med ekonomiskt bistånd.

SKR:s uppföljningar visar att det handlar om årliga kostnader på omkring 5 miljarder kronor, och som möter nästan 100 000 individer. Utöver det tillkommer 6 miljarder per år för utbetalning och administrering av ekonomiskt bistånd för individer som har arbetslöshet som huvudsakligt skäl.

Kommunala perspektiv på arbetsmarknadspolitiken 2022

Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet, Ds 2021:27 (PDF), Regeringen

SKR:s yttrande Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet Ds 2021:27 (PDF)

Stärk Arbetsförmedlingens lokala närvaro och samarbete

Även Arbetsförmedlingen behöver finnas lokalt. SKR har identifierat fem dimensioner som behöver förverkligas i Arbetsförmedlingens lokala närvaro:

 • Enklare service och stöd till arbetslösa som inte kan använda digitala tjänster
 • Fördjupat stöd till arbetslösa
 • Operativt samarbete med kommuner och regioner för individer i behov av samlat stöd
 • Strategiskt samarbete på ledningsnivå mellan kommuner och Arbetsförmedlingen
 • Lokalt och regionalt stöd för arbetsgivares kompetensförsörjning

SKR:s skrivelse till Arbetsmarknadsdepartementet (PDF) Pdf, 400 kB.

Överenskommelser mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna

Arbetsförmedlingen har ansvar för att samverka med kommuner på strategisk och operativ nivå så att personer i behov av stöd kan ges ett ändamålsenligt stöd. Myndigheten ska också främja samordning mellan kommuner och leverantörer som utför arbetsmarknadspolitiska insatser. En viktig fråga för ett ökat samarbete är möjlighet till informationsutbyte.

Under hösten 2022 genomförde Arbetsförmedlingen, SKR och Delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA) en mötesturné i landet för att utveckla överenskommelser för samarbetet framåt. I dagsläget har endast två kommuner valt att inte teckna en överenskommelse med Arbetsförmedlingen. Det är frivilligt för kommunerna att teckna överenskommelser.

Reformering av Arbetsförmedlingen

SKR har lyft fram åtta huvudområden för en framgångsrik reformer av Arbetsförmedlingen:

 • Utgå från individen – säkra stödet till de långt från arbete genom Arbetsförmedlingens tillgänglighet
 • Sätt kompetensförsörjning som en del av reformens kärna
 • Ta tillvara och utveckla kommuners och regioners roll i samverkan kring arbetslösa
 • Underlätta för nyanländas etablering
 • Ge goda förutsättningar för yrkesväxling och utbildning för arbetslösa
 • Skapa säkra system för arbetsmarknadspolitisk bedömning och informationsdelning med landets kommuner
 • Staten måste ta ansvar för övervältring av arbetsuppgifter och kostnader på den kommunala och regionala sektorn
 • Uppdragets genomförande och den fortsatta processen.

I slutet av 2019 tog SKR fram ett program för den fortsatta reformeringen med anledning av det allvarliga läget inom Arbetsförmedlingen.

SKR:s skrivelse till Arbetsmarknadsdepartementet (PDF) Pdf, 400 kB.

Informationsansvarig

 • Åsa Karlsson
  Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.