Publicerad 25 november 2022

Individens behov i centrum, IBIC

Individens Behov I Centrum, IBIC, är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt. Det berör både handläggare och utförare inom verksamhet för vuxna personer som ansöker om, och får stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ( LSS).

IBIC utgår från individens behov, resurser och individuella mål för stöd inom olika livsområden i det dagliga livet. IBIC bygger på ICF som är WHO:s klassifikation av funktionshinder, funktionstillstånd och hälsa utifrån en biopsykosocial modell. På så sätt kan individens nuvarande förmågor och behov av stöd och hjälp beskrivas. Med individuella mål kan också individens egna resurser synliggöras och funktionsförmågor kan stärkas och utvecklas.

Mål och önskvärd utveckling hos individen med stöd av beviljade insatser beskrivs också på ett strukturerat sätt och med ett gemensamt ”språk”. Detta skapar förutsättningar för en mer likvärdig och kvalitetssäkrad socialtjänst. Det ger också möjlighet till jämförelse mellan verksamheter och kommuner på ett mer likvärdigt sätt och möjlighet till återanvändning av information om individen.

SKR:s roll

SKR samarbetar med Socialstyrelsen, Svenska vård, KFO och Vårdföretagarna kring IBIC . Vi har regelbundna möten med dessa aktörer om bland annat utvecklingsfrågor och om stöd kring implementering.

SKR erbjuder årligen konferenser och workshop för beslutsfattare, strateger, verksamhetsutvecklare och utförare som arbetar eller planerar att arbeta med IBIC.

SKR:s evenemangskalendarium

Samarbetsrum för IBIC

SKR erbjuder kommunrepresentanter ett Samarbetsrum för IBIC; "IBIC - en digital mötesplats för erfarenhetsutbyte och inspiration". Samarbetsrum är en digital tjänst för kommunikation och samverkan. Kommunrepresentanter med olika roller och funktioner kan här dela information, ställa frågor till varandra och dela dokument. Du får tillgång till detta samarbetsrum genom att höra av dig till Kontaktcenter på SKR via kontaktfältet på sidan.

Frågor för 2022

Vård- och omsorgsanalys har tagit fram rapporten "Ljuset på skillnader". Rapporten analyserar omotiverade skillnader i utredningar inom LSS-verksamhet, äldreomsorg och socialpsykiatri. Resultaten visar på en risk för ojämlikhet på flera områden, både mellan män och kvinnor och geografiskt.

Ljuset på skillnader, Vård- och omsorgsanalys

Socialstyrelsen arbetar med utveckling av sitt stöd till kommunerna. En uppdaterad vägledning för IBIC, och upplägget för processledarutbildningen är under utvecklingen. Socialstyrelsen arbete med IBIC

Myndigheten för vård och omsorgsanalys (MYVA) har gjort en utvärdering av IBIC och dess påverkan på individen.

MYVA:s utvärderingen

Individbaserad systematisk uppföljning med IBIC

Under 2020 och 2021 ledde SKR och Socialstyrelsen ett pilotprojekt inom partnerskapet för socialtjänstens kunskapsstyrning. I det arbetet följde några kommuner upp insatser på individnivå med stöd av IBIC. SKR, Socialstyrelsen och några FoU-enheter gav stöd till de deltagande kommunerna att komma igång med individbaserad systematisk uppföljning kopplat till IBIC.

Deltagarna gavs möjlighet att utforska vilken kunskap individbaserad uppföljning kan ge, samt hur den kunskapen kan användas för att utveckla verksamheten.

Syftet med projektet var att ge deltagarna möjlighet att arbeta med individbaserad systematisk uppföljning och synliggöra svårigheter men också möjligheter. Förhoppningen är att projektet ger underlag till fler konkreta exempel på uppföljning, för att utveckla verksamheter inom äldreomsorg och funktionshinderområdet. Projektet avslutades under våren 2021.

Läs mer

Informationsansvarig

  • Anna Thomsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR