Publicerad 1 november 2023

Inhämtande av sjukhusjournaler om vårdnadshavare i den sociala barn- och ungdomsvården

Här hittar du klargörande information om vad som gäller när socialtjänstens begär ut uppgifter från sjukvården inom ramen för en utredning av ett barns behov av stöd och skydd enligt 11 kap. 2 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL om en vårdnadshavare som har spärrat sin sjukvårdsjournal.

Hälso- och sjukvårdens uppgiftsskyldighet enligt socialtjänstlagen

Enligt 14 kap. 1 § tredje stycket SoL är en myndighet inom hälso- och sjukvården skyldig att lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av ett barns behov av stöd och skydd.

Skyldighet att lämna ut uppgifter gäller bara sådant som har betydelse för den aktuella situationen. Det innebär att andra uppgifter om en person som kan finnas hos till exempel myndighet inte behöver lämnas ut. Det är den utlämnande myndigheten som har att pröva uppgiftsskyldighetens omfattning. Om en myndighet begär att få uppgifter från annan myndighet och helt eller delvis vägras detta kan den överklaga beslutet enligt bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Begäran om utlämnande av uppgifter som begränsats av den enskilde genom en så kallad inre spärr

En patient har enligt 4 kap. 4 § patientdatalagen (2008:355), PDL, möjlighet att begränsa (spärra) elektronisk åtkomst för personuppgifter som dokumenterats för vårdsyfte hos en vårdenhet eller inom en vårdprocess för den som arbetar vid en annan vårdenhet eller inom en annan vårdprocess hos samma vårdgivare.

Att uppgifter spärras innebär att de inte finns tillgängliga för andra vårdenheter alternativt vårdprocesser genom elektronisk åtkomst. Med elektronisk åtkomst avses enligt paragrafen personalens möjligheter att elektroniskt bereda sig tillgång till personuppgifter som finns tillgängliga inom vårdgivarens organisation (prop. 2007/08:126 s. 242). En spärr på patientens begäran rörande en viss uppgift innebär således ingen begränsning när det gäller andra former av utlämnande av patientuppgifter.

Socialnämndens möjligheter att ta del av uppgifter som begränsats genom en så kallad inre spärr

Enligt 2 kap. 5 § PDL får personuppgifter som behandlas för ändamål som anges i 4 § också behandlas för att fullgöra uppgiftslämnande som sker i överensstämmelse med lag eller förordning.

I förevarande fall har vi alltså en sekretessbrytande bestämmelse i 14 kap. 1 § tredje stycket SoL, enligt vilken en myndighet inom hälso- och sjukvården är skyldig att lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av ett barns behov av stöd och skydd. Den inre spärren i patientdatalagen reglerar bara elektronisk åtkomst. Därmed finns inga hinder i PDL för hälso- och sjukvården att lämna ut de efterfrågade uppgifterna i annan form (än genom direktåtkomst).

Begäran om utlämnande av uppgifter som begränsats av den enskilde genom en så kallad yttre spärr

En vårdgivare får enligt 6 kap. 1 § PDL under vissa förutsättningar ha direktåtkomst till personuppgifter som behandlas av andra vårdgivare (sammanhållen journalföring).

Enligt 6 kap. 2 § PDL kan en patient motsätta sig att delta i sammanhållen journalföring. I så fall kommer uppgifter om patienten inte att finnas tillgängliga för de vårdgivare som deltar i samarbetet om sammanhållen journalföring.

Även om en patient motsätter sig sammanhållen journalföring får systemet innehålla uppgift om att det finns spärrade uppgifter om patienten, samt vilken vårdgivare som har spärrat dem. En användare ska alltså kunna se i systemet att det finns spärrade patientuppgifter hos en annan vårdgivare, men det är endast i nödsituationer tillåtet att ta del av uppgift om vilken eller vilka vårdgivare som spärrat de aktuella uppgifterna.

Vid en nödsituation (fara för patientens liv eller allvarlig risk för hälsan) kan en behörig användare under vissa förutsättningar få se vilken eller vilka vårdgivare som har spärrat uppgifterna, och med ledning av detta sedan bedöma om de spärrade uppgifterna kan antas ha betydelse för den vård som patienten oundgängligen behöver. Om uppgifterna bedöms ha sådan betydelse får sedan den behörige användaren begära att den vårdgivare som har spärrat uppgifterna häver spärren.

Socialnämndens möjligheter att ta del av uppgifter som begränsats genom en så kallad yttre spärr

Om socialtjänsten vänder sig till en vårdgivare som ingår i sammanhållen journalföring men där patienten har spärrat sina uppgifter gentemot vårdgivaren, är uppgifterna inte tillgängliga hos den vårdgivaren. Det finns därmed inga uppgifter att lämna ut utan socialtjänsten måste vända sig till den vårdgivare som har spärrat uppgifterna.

Det får vidare anses tveksamt om uppgift om vilken vårdgivare som har spärrat uppgifterna kan lämnas till socialtjänsten då det i 6 kap. 5 § PDL anges att en vårdgivare inte får behandla en annan vårdgivares uppgifter om en patient i systemet med sammanhållen journalföring under andra förutsättningar än dem som anges i 3–4 §§.

Informationsansvarig

  • Mikael Mattsson Flink
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.