Publicerad 26 oktober 2021

Barnfridsbrott

Den 1 juni 2021 infördes ett särskilt barnfridsbrott i Sverige. Lagändringen innebär att det är straffbart att utsätta ett barn för att bevittna vålds- och sexualbrott i nära relation.

Var tionde barn (mer än 200 000 barn) har upplevt våld i familjen. Att leva med våld eller hot om våld mot en förälder eller omsorgsperson, kan ses som psykiskt våld mot barnet. Våldet ökar risken för lägre livskvalitet, sämre skolresultat och problem som psykisk sjukdom, trauma, ångest, utåtagerande beteende och självskadebeteende. Därför är det viktigt att skydda och stödja dessa barn.

Ny lag om barnfridsbrott

För att stärka barns straffrättsliga skydd har riksdagen beslutat att införa ett särskilt barnfridsbrott som innebär att det blir straffbart att utsätta ett barn för att bevittna vissa brottsliga gärningar, som vålds- och sexualbrott, i nära relation. Lagändringen gäller från den 1 juli 2021.

Regeringens proposition Barn som bevittnar brott 2020/21:71

Riksdagens beslut om Barn som bevittnar brott

Vad innebär lagändringen för socialtjänsten?

Förändringen innebär inga ytterligare medel till kommuner. Barnfridsbrott omfattas av Socialstyrelsens rekommendation för socialnämnden att polisanmäla misstanke om brott mot barn. Av de allmänna råden framgår att, om det finns en misstanke om brott mot ett barn enligt bland annat 4 kap. BrB, bör en polisanmälan skyndsamt göras, såvida det inte strider mot barnets bästa.

Socialstyrelsens meddelandeblad: Nya bestämmelser om förebyggande av våld i nära relationer och barnfridsbrott (PDF)

I propositionen uppskattas att cirka 4 000 barn per år innefattas av den nya lagen. Det medför ökade behov av god samverkan mellan bland annat socialtjänst, polismyndigheten och åklagarmyndigheten. Barnets bästa ska alltid stå i centrum vid beslut om insatser och åtgärder som involverar barnet.

Informationsansvarig

  • Mikael Mattsson Flink
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.