Publicerad 31 maj 2022

Frågor och svar om utbildningsplikten - nyanlända

SKR har tagit fram frågor och svar kring utbildningsplikten för att vägleda kring vanliga frågor som kommit upp kring implementeringen.

 • Vad innebär det att vissa nyanlända i etableringsprogrammet omfattas av utbildningsplikt?

  Arbetsförmedlingen ska göra en bedömning om de arbetsmarknadspolitiska verktygen räcker för att den nyanlände ska komma i jobb eller studier inom etableringsprogrammet.

  Om bedömningen är att personen har för kort utbildning i kombination med bristande yrkeserfarenheter och därmed behöver rustas mer, kan den nyanlända anvisas till att söka kurser inom vuxenutbildningen eller motsvarande inom folkhögskolan. Sfi och samhällsorientering är naturliga insatser för de som omfattas av utbildningsplikt men personen ska också ta del av andra kurser eller insatser med koppling till vuxenutbildningen.

 • Hur länge kan personerna omfattas av utbildningsplikt?

  Utbildningsplikt kan pågå under hela etableringsprogrammet men Arbetsförmedlingen ska göra kontinuerliga bedömningar och omprövningar av personernas behov under programtiden.

 • I vilken omfattning ska de som omfattas av utbildningsplikten ta del av insatser?

  De som omfattas av utbildningsplikten ska ha någon insats som är mer än ordinarie sfi om minst 15 timmar lärarledd undervisning per vecka. Inledningsvis uppfylls det till exempel genom att eleverna har samhällsorientering utöver sfi men behöver byggas på med mer kurser och insatser under programtiden.

  Det finns ingen bestämd nivå för vad som ska ges utöver sfi. En individuell bedömning behöver göras om vilken omfattning som passar eleverna. Vilken omfattning man kan delta på beror också på vilken typ av kurser eller insatser personen deltar i.

  Erfarenhet har visat att för mycket lektionsbasserad undervisning inte alltid passar de som saknar studievana. Däremot fungerar kombinationer av lektioner med praktik eller andra inslag bra.

  Ibland kan det uppstå väntetider innan kurser och aktiviteter startar. Det är därför naturligt att omfattningen på insatserna kan variera över tid.

 • Vilken typ av insatser kan ges till de som omfattas av utbildningsplikt?

  Skolverket har tagit fram nya kurser för grundläggande vuxenutbildning för att bättre passa målgruppen. Dessa kurser är uppdelade i delkurser för att möjliggöra ett flexibelt upplägg.

  Exempel på kurser är matematik, samhällskunskap och engelska. Men det finns även orienteringskurser mot arbetsliv, digital kompetens och yrkessvenska. Den arbetslivsorienterande kursen kan även innehålla arbetsplatsbesök eller praktik.

  Även gymnasial vuxenutbildning kan användas. Till exempel kan sfi i kombination med yrkesutbildning även passa de med kortare utbildning, i takt med att svenskan utvecklas.

  Kursplaner grundläggande nivå, Skolverket

  Orienteringskurser, Skolverket

  Många kommuner har utvecklat särskilda lokala jobbspår för kortutbildade nyanlända, där olika inslag ingår.

  Exempel på spår för kortutbildade som omfattas av utbildningsplikt (PDF) Pdf, 484 kB.

 • Kan praktik eller annan arbetsträning ingå i utbildningsplikten?

  Ja, det går att använda olika former av praktik eller arbetsträning. Dessa insatser är viktiga både för språkinlärning och för att få en förankring i arbetslivet. Praktik kan vara en del av den arbetslivsorienterande kursen inom grundläggande vuxenutbildning, eller ligga som en kompletterande insats till sfi och annan utbildning.

 • Vad händer om det saknas kurser eller platser inom vuxenutbildningen vid ansökningstillfället?

  Arbetssättet kring utbildningsplikt är delvis nytt och därför behövs ett nära samarbete mellan Arbetsförmedlingen och kommunen för att hitta gemensamma rutiner. Frågor kring ansökningsförfarandet och om det finns insatser som kan ges i väntan på plats behöver diskuteras och beslutas om lokalt.

  Arbetsförmedlingen har samordningsansvaret för etableringsinsatserna som ges till nyanlända. Arbetsförmedlingen behöver tillsammans med kommunen hitta fungerande arbetssätt lokalt för utbildningsplikten.

Informationsansvarig

 • Tobias Fannkvist
  Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.