Publicerad 11 mars 2021

Framgångsfaktorer för att lyckas med uppdraget – tips och råd

I denna tips och råd-lista har vi samlat ett antal framgångsfaktorer i kommunernas arbete. De baseras på erfarenheter från de senaste åren.

Sedan november 2016 har SKR redovisat en rad exempel på hur kommuner arbetar med uppdraget att ordna bostäder till nyanlända.

1: Hantera bosättningsfrågan kommungemensamt

Involvera alla förvaltningar och nämnder som berörs av bosättningsarbetet och skapa förutsättningar för samverkan.

 • Skapa en gemensam strategi som underlättar arbetet för att skapa långsiktiga och hållbara boendelösningar
 • Se till att alla förvaltningar är förtrogna med den gemensamma strategin och att den inomkommunala samverkan har ett helhetsperspektiv, som förutom bosättning tar fasta på integration och behovet av samhällsservice
 • Underlätta samverkan mellan berörda förvaltningar genom en tydlig ansvarsfördelning
 • Bejaka kommunens samlade behov av bostäder när bostadsfrågan för nyanlända behandlas. Ta även hänsyn till behovet av bostäder för nyanlända som inte omfattas av bosättningsuppdraget i boendeplaneringen.

2: Klarlägg allmännyttans ansvar för bosättningsarbetet

 • Klargör i dialog med det kommunala bostadsbolaget/stiftelsen där sådant finns i vilken utsträckning allmännyttan ska erbjuda nyanlända och andra prioriterade målgrupper bostäder
 • Använd allmännyttans erfarenheter som långsiktig förvaltare och uppmärksamma att ett ökat ansvar från allmännyttan kan minska berörda förvaltningars arbetsbelastning
 • Använd allmännyttans åtagande som förebild i dialog med privata fastighetsbolag.

3: Öka privata hyresvärdars intresse för samverkan i bosättningsuppdraget

 • Undersök vad privata hyresvärdar efterfrågar för att underlätta samverkan kring olika boendelösningar och utveckla ett tydligt erbjudande utifrån informationen
 • Arbetet med att söka och rekvirera bostäder för nyanlända och andra målgrupper bör vara samordnat – en väg ut
 • Samla de sociala kontrakten på en förvaltning för att fastighetsägarna ska ha en väg in i organisationen.

4: Förhyrning av privatpersoners bostäder – ett viktigt komplement

Allmännyttan och privata fastighetsbolag är aktörer som har möjlighet att erbjuda permanenta boendelösningar, men tillfälliga lösningar är också nödvändiga för att ta emot nyanlända på anvisning.

 • Använd förhyrning av privatpersoners bostäder som ett viktigt komplement. Boendelösningen omfattar ofta tidsbegränsade kontrakt och det blir därmed viktigt att ha en beredskap för omflyttning i många fall
 • Rusta organisationen inför många unika frågor från privatpersoner
 • Marknadsföring är avgörande för genomslagskraften och det är nödvändigt att nå kommunmedborgare som inte själva aktivt söker informationen eller tar kontakt
 • Ett genomtänkt matchningsarbete mellan nyanländ och hyresvärd ökar chanserna för en hållbar boendelösning.

5: Nyttja olika typer av boendelösningar för flexibilitet i bosättningsuppdraget

 • Fördela risken mellan olika typer av boendelösningar och skapa därigenom ett mindre sårbart system
 • Öka möjligheten att sprida nyanlända i kommunen genom olika typer av boendelösningar som är möjliga i olika typer av bostadsområden

6: Erbjud boendestöd och verka som garant

Både privata fastighetsbolag och privatpersoner är i flera kommuner ovilliga att hyra ut bostäder om kommunen inte finns med som garant.

 • Se över möjligheten att anställa boendestödjare, med om möjligt relevant språkkompetens som genomför ett traditionellt boendestöd vid behov och erbjuder integrationsfrämjande insatser
 • Överväg att använda kontrakt där kommunen går in som garant för att inledningsvis öka viljan hos fastighetsägare att hyra ut bostäder till målgruppen
 • Nyttja kommunens kompetens inom fastighetsområdet för att teckna avtal och utfärda garantier som är långsiktigt hållbara och som ger möjligheter för kommunen att klara bostadssociala åtaganden.

7: Bygga om och anpassa kan skapa mindre motsättningar än att bygga nya tillfälliga lösningar

 • Befintliga fastigheter som ges ett förändrat användningsområde kan ha mindre risk för överklagan än nybyggnation av tillfälliga bostäder, då fastigheterna redan är en del av stadsbilden.

Informationsansvarig

 • Karin Perols
  Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.